Usving for Kringelen

Etter at administrasjonen i Sortland først ville ta Kringelen helt ut av den nye Arealplanen, åpner man tirsdag ettermiddag for en usving. Kanskje kan det likevel bli en løsning, uten boliger.

Stein og grus er mangelvare i Sortland, med mye vegbygging og mange utfyllinger i sjøen. Masseuttaket på Kringelen ligger svært gunstig til for prosjektene ved Kvalsaukan og Maurnes.

-Målet må være sameksistens. Om masseuttaket videreføres eller utvides i ny plan, må det komme avbøtende tiltak. Det må settes opp et gjerde eller en voll og reindriften må få dekning for foringsutgifter, skriver nå saksbehandlerne i Sortland kommune. Man vil derfor trolig komme med et nytt forslag til formannskapet, forut for møtet på torsdag, der man åpner for å gi visse innrømmelser overfor masseuttaket på Kringelen.

Det ble holdt et møte fredag mellom «Kanstadfjord og Vestre Hinnøy reinbeitedistrikt», Sametinget og saksbehandlerne i Sortland kommune som jobber med arelaplanen. Her deltok blant andre næringssjef Håvard H. Wallstad og kommunalsjef Torgeir Tobiassen. Lars Roger hansen, Arild Pettersen Inga og Silje Hovdenak deltok for reindriften og Sametinget. Referatet fra møtet ble offentliggjort tirsdag ettermiddag.

Både saksbehandlerne i rådhuset og representantene fra reindriften er imdlertid fortsatt entydig negativ til etterbruk av steinbruddet til boligtomter. Her skal altså ikke bli noe boligfelt i fremtiden, og man ønsker området tilbakeført som naturområde etter at steinbruddet er ferdig, fremgår det av møtereferatet.

Verken eierne av de aktuelle tomtene eller driverne av masseuttaket var invitert til møtet på Sortland rådhus.

Saksbehandlerne i Sortland kommune oppsummerer møtet slik at man nå vil be rådmannen fremme et nytt punkt i innstillingen til formannskapet. Her tar man altså inn Kringelen igjen i arealplanen, under forutsetning av at reguleringsplanen for området påbegynnes straks. Det skal da utarbeides løsninger som sikrer reindriftsinteressene, heter det i referatet.

Om dette er en løsning som partene kan leve med, gjenstår å se. Eierne av masseuttaket og tomtegrunnen ønsker etterbruk til boligfelt, men det vil altså ikke saksbehandlerne i kommunen og heller ikke reindriften. Fra reindriften hevdes det at flere bolighus her vil skremme rein som oppholder seg på Kringelmyrene, på andre siden av fylkesvegen. Så spørs det hva politikerne sier. Fra partiet Rødt er det allerede antydet at man ønsker å utsette hele saken, og ha et eget formannskapsmøte der det bare er arealplanen på sakskartet.