Sametinget blokkerer

Da Byplanen for Sortland skulle vedtas, krevde Sametinget at Kringelen skulle tas ut av planen. Nå var tanken i stedet å ta området inn i den nye Arealplanen, men igjen har Sametinget lagt inn en blokkering.

Masseuttaket på Kringelen har vært i drift i mer enn 40 år og stein herfra brukes nå av Bulldozerlaget for å bygge gang- og sykkelveg fra Holmen til Maurnes. Både noen naboer og Sametinget vil ha en stopp i dette.

Saken om Kringelen masseuttak er blitt en skikkelig nøtt både for Sortland kommune, eierne av tomta og bedriftene som tar ut steinmasse her. Noen av naboene har fremmet klage etter klage for å stanse driften og Sametinget har lagt inn protest mot nye planer for området. Da Byplanen for Sortland var oppe til debatt og drøfting kom disse protestene til syne og kommunen valgte da å bøye av, slik at man tok hele Kringelen ut av dokumentet. Da vedtok Sortland formannskap at området i stedet skulle behandles i den nye Arealplanen.

Denne nye planen skal nå opp i formannskapet på torsdag, til andre gangs behandling. Igjen legger saksbehandlerne opp til å bøye av, slik at man tar Kringelen ut av dokumentet, etter protest fra Sametinget og noen naboer. Dermed blir både grunneier og drivere av masseuttaket på Kringelen satt i en skikkelig klemme, ettersom det ikke blir mulig å planlegge langsiktig for området.

Den aktuelle tomta ble inntil for vel et år siden eid av en privatperson, Arne Lothar Kringelen. Han solgte deler av området til AMK eiendom AS for 1,5 millioner. AMK Eiendom as ønsker å bygge boliger på tomta når masseuttaket er slutt. Her kan det bli plass til et boligfelt på opp mot 30-40 hus, om eierne får det slik de ønsker.

Inntil videre har Bulldozer Maskinlag AS fått rett til å drive masseuttaket, da man trenger mye fyllmasse til gang og sykkelvegen fra Holmen til Maurnes. Det skal også gjøres en større utbedring av selve bilvegen ved Maurnes og dette arbeidet er allerede godt i gang. Bulldozerlaget vant anbudet for prosjektet hos Nordland fylke og henter altså fyllmasse og grovpukk på Kringelhøgda.

Gang- og sykkelevegen ved Holmen fylles opp med bruk av steinmasser fra Kringelen. Både naboer og Sametinget vil sette en stopper for dette. Bulldozer Maskinlag har kontrakt på vegbyggingen for Nordland fylke.

Alternativet til Kringelhøgda er massetakene i Karihaugen ved Ånstadblåheia og Ramnflauget ved Reno-Vest. Begge disse betyr mye lenger transport, der store lastebiler må gå i skytteltrafikk frem og tilbake over Sortlandbrua. Fra Kringelhøgda er det bare 2-3 kilometer kjøring til det pågående veganlegget.

-Det er politikerne som bestemmer om massetaket skal tas med i planen eller ikke. Fra administrasjonen har vi vurdert det slik at innsigelsen fra Sametinget gjør at vi til 2.gangs behandling av planen har tatt dette ut, sier kommuneplanlegger Rune Stigen Kvannli til Vesterålnytt. -Det er Kanstadfjord og Vestre Hinnøy reinbeitedistrikt kommunen har hatt formelle møter med undervegs i planprosessen. Innsigelsen er kommet fra det statlige organet Sametinget. Jeg kan ikke svare på hvor mange reindriftsutøvere det er i området, sier Kvannli til Vesterålnytt.

-Om kommunen ikke tar til følge innsigelsen fra sametinget, vil vedtaket og planen gå til departementet for endelig avgjørelse. Fra administrasjonen hadde vi nå valget mellom å ta massetaket ut av planen eller beholde det. Vi har valgt å ta det ut, men dette er et forhold som politikerne nå må ta stilling til, sier Rune Stigen Kvannli.

Det er ikke bare vegprosjektet ved Maurnes som trenger mye fyllmasse. Også på Holmen skal det fylles ut for et nytt industriområde og nye fiskerikai. Sortland sentrum har flere store prosjekt som betyr nye fyllinger i sjøen. En ny gang- og sykkelveg fra Strand til Sigerfjord er også planlagt. Til sammen vil dette kreve voldsomme mengde stein og grus.

-Masseuttaket ble åpnet på 70-tallet. Kommunen er ikke kjent med hvorvidt det har vært konflikter mellom driver av masseuttaket og reindrifta. Det er imidlertid et faktum at massetaket ble åpent i en tid der reindriftsnæringa ikke hadde formell uttalelsesrett i saker som omhandlet arealforvaltning. Denne rettigheten kom først i 1989, skriver rådmann Randi Gregersen i sin saksutredning til formannskapet.

-På den annen side må kommunen ta hensyn til de samfunnsøkonomiske konsekvensene av å si ja, eller nei til videreføring av råstoffutvinning i kommende planperiode. Behovet for steinmasser kommer til å vedvare. Dette manifesteres av den optimistiske utbyggingsaktiviten som kommunen nå opplever. Det er også viktig å påpeke at drivere i masseuttaket har rettigheter til å fortsette driften uavhengig av arealplanen, innenfor rammene av sin driftsplan. Innsigelsen fra Sametinget må derfor relateres til eventuell utvidelse av området i forhold til rammene i eksisterende arealplan fra 2005, skriver rådmannen til formannskapet.

Masseuttaket på Kringelen kan altså uansett fortsett litt til, på den gamle tillatelsen. Problemet oppstår når man vil utvide dagens brudd og eventuelt bruke det nye platået til boligtomter. Det er da innsigelsen fra Sametinget setter en stopper, om ikke Sortland kommune kjører saken til departementet og får medhold der. Saken gjelder også mer enn bare Kringelen, da Sametinget mener all videre utbygging på Strand også må stanses. Det gjelder både boliger og næringsområder.