Trenger ny barnehage

Alle barnehagene i Sortland har fullt belegg og det er 35 barn på venteliste. Behovet for en ny barnehage i sentrum er derfor stort og planleggingen skal nå starte for fullt i 2017.

Ved Blåbyhallen er det ledige arealer som kan gi plass til en ny barnehage for Sortland by, som både er skjermet for trafikk og støy, men også ligger sentralt til.

Verken de 35 barna som står på venteliste eller nye tilflyttere vil tilbys plass i eksisterende barnehager. Det er rett og slett ikke plass til flere, og Sortland by trenger derfor en ny stor barnehage snarest. Det er barnehager i alle skolekretser i Sortland, men flere barnehager er små og ligger i lokaler som i utgangspunktet ikke er bygget til formålet. Etterspørselen er størst i sentrum, og de fleste vil ha en barnehageplass sentralt. En ny, stor barnehage i sentrum vil også kunne erstatte barnehageplasser i uhensiktsmessige lokaler, både kommunale og private. Dette tiltaket vil også gi mer kostnadseffektiv drift.

Sortland kommune inviterte i fjor til åpen anbudskonkurranse om planlegging av ny barnehage i Sortland sentrum. 11 firma sendte inn tilbud for rådgivende arkitekt- og ingeniørtjeneste på dette prosjektet. Laveste pris kom fra Budapest i Ungarn. Her var det Gabor Zimboras som leverte et anbud på kroner 2.321.600,-. Han ble valgt ut fra pris, selv om forskjellen var ganske liten til de norske firmaene Sweco og Hinnstein. Gabor var på besøk i Sortland 15. november 2016. Det var satt av 650.000 kroner til dette i fjor, men man brukte bare 135.000 kroner. Resten overføres til bruk i år.

Det er økonomisjef Johnny Kvalø som nå legger frem budsjettregulering for politikerne i Sortland der man summerer opp 2016 og hvilke investeringer som ikke ble gjort ferdig. Innenfor barnehager ble det flere tiltak som man ikke fikk fullført i fjor.

Det er også flere avklaringer som må gjøres før man går videre med saken om nye barnehage i sentrum, ettersom det ikke er bestemt noen tomt. Man har heller ikke lagt noen konkret plan for hvordan denne skal bli i størrelse og stå i forhold til de andre kommunale barnehagene. At det blir en ny kommunal barnehage er imidlertid klart, ut fra det rødgrønne flertallet i kommunestyret nå. Planen som tidligere var lagt med en ny privat barnehage, har man gått bort fra. Nå har man altså 500.000 kroner til å gjennomføre en mulighetsstudie i år for å komme videre i planene.

Sortland kommune har ellers bestemt å satse på næringsrik mat i de kommunale barnehagene. Da har man sett store utfordringer på inventar, kjøkken og utstyr. Man trenger å oppgradere kjøkkenløsningene slik at de legger til rette for barnas deltakelse og effektiv matlaging. Tiltaket var lagt inn med 0,5 mill i fjor for Vestmarka barnehage, og 0,4 mill i år til Jennestad og Lykkentreff barnehager. Dette er en videreføring av investeringer gjennomført i 2015 for Holmvannet barnehage.

Tilbudsåpning viste større kostnader enn budsjettert. Kjøkken til Vestmarka barnehage består av 2 avdelinger og 2 kjøkken i barnehagen. Det var stor usikkerhet knyttet til om kjøkken kunne leveres og ferdigstilles i 2016. Ubrukte penger og forskjøvet investering reguleres inn i budsjettet for 2017 med 370.000 kroner.

Det er også behov for en oppgradering av uteområdene i de kommunale barnehagene. Uteområdene er en vesentlig del av læringsmiljøet i barnehagene. Tiltaket var lagt inn med 0,7 mill i 2016 for Vestmarka barnehage og 0,6 mill i 2017 til Jennestad og Lykkentreff barnehager.