Trenger ikke ny demning

Etter millionbot fra NVE og klare planer for bygging av ny demning i 2021, har Sortland kommune nå plutselig snudd helt om, og vil ikke bygge demning ved Storvannet i det hele tatt.

Storvannet er tappet ned slik at det ikke trenges ny demning, og slik kan bli også i fremtiden (foto: Sortland kommune).

Drikksvannskilden til Sortland by er Storvannet og her skulle den den gamle jorddemninga byttes ut med betong i løpet av 2021, etter krav fra NVE. Slik blir det ikke og i rådhuset leter man nå etter helt nye løsninger på reservoar.

-Sortland kommune har i den senere tid gjort en ny vurdering av tiltaket med å bygge ny demning til erstatning for den fyllingsdammen ved Storvannet. Konklusjonen er at det i overskuelig fremtid ikke er rett å bygge ny dam nå.

Dette sier enhetsleder Brynjulv Øverby i et brev til grunneier Geir Abel Ellingsen. Verken hensynet til forsyningssituasjonen eller samlet vannbehov for abonnentene gir behov for ny demning akkurat nå.

Dammen ved Storvatnet og manglende fremdrift i bygging av ny demning har vært mye omtalt i lokalmedia. Varsel om tvangsmulkt fra NVE med millionbeløp, har også vært en problemstilling.

-Etter at vannstanden ble senket og vi har oppnådd en sikker situasjon som gjør at vi ikke kan få dambrudd, har vi i praksis ingen dam. Forholdet til NVE er avklart og det er ikke lenger grunnlag for tvangsmulkt, påpeker Øverby.

NVE krever heller ikke at det bygges dam. Det anmodes nå til NVE om ny vurdering av konsesjonsplikten. I praksis innebærer dette at vi formaliserer vårt ønske om ikke å bygge dam.

Dette utelukker ikke bygging av dam i fremtiden. Vurdering av nødvendigheten av et damanlegg ved Storvatnet vil i overskuelig fremtid bli gjort gjenstand for ny gjennomgang ved revisjon av Hovedplan for vannforsyning.

Dette arbeidet starter etter planen tidlig i 2021. Sortland kommunes gjeldende Hovedplan for vannforsyning omtaler også andre tiltak.

-Kommunen har nå belsuttet å endre fokus til å sikre økt tilgang på behandlet vann ved å etablere overføringsledninger og vannbehandlingsanlegg knyttet til Lilandsvannet, sier Øverby.

Sortland kommune vil i nær fremtid uansett bytte ut inntaksledningen ved Storvannet, og kommunen vil til sommeren rydde opp og gjøre terrengtilpasninger slik at det er tydelig at det ikke lenger finnes noen dam.

Evannet ligger 142 moh og Storvannet 133 moh og dermed er det naturlig fall her som vil kunne utnyttes (foto: SK kart).

Bakgrunnen for helomvendingen som har skjedd hos kommunen er at man ser at Storvannet ikke vil kunne dekke behovet som et nytt lakseslakteri på Bogan vil vil ha. Dermed må man finne andre løsningen.

En mulighet er å bygge ut Lilandsvannet ved Maurnes, slik at det blir to vann som deler på å forsyne abonnentene. En slik utbygging blir trolig svært kostbar, uten at den er utredet ennå.

Det andre alternativet er å knytte sammen Evannet og Storvannet, slik at det blir større kapasitet til sammen her over Sortland by. Evannet har tidligere vært brukt som drikkevannskilde.

Alt dette skal nå kommunen utrede nærmere, før man tar en ny avgjørelse på fremtidig vannkilde for bedrifter og innbyggere i Sortland.