Tilskudd til Øksnes

Flere helårlige arbeidsplasser trenges i Øksnes og nå vil fylket betale for et prosjekt som både skal skape nye jobber og læreplasser, men også bedre bomiljø og hindre utenforskap.

Fylkesråd for næring, Bjørn Larsen, vil støtte Øksnes (foto: NFK/Thor-Wiggo Skille).

– Øksnes er en kommune med store muligheter, men også utfordringer med befolkningsnedgang og et sesongbasert næringsliv.

Derfor bevilger fylkesrådet 2,4 millioner kroner til utviklingsprosjektet «Et skapende Øksnes», sier fylkesråd for næring Bjørn Larsen.

Øksnes kommune er «skreikommune nummer 1» og hele 10 prosent av all hvitfisk i Norge landes her.

På tross av dette opplever kommunen utfordringer

–Prosjektet har som målsetning å beholde og rekruttere kompetent arbeidskraft og innbyggere i Øksnes.

Kommunen har gitt en god beskrivelse av utfordringene den står overfor, og søknaden beskriver også tydelig og godt målsettinger, innsatsområder og strategier.

Strategien er å legge til rette slik at Øksnes oppleves som en attraktiv kommune å bo, og drive bedrift i.

Tiltakene i prosjektet skal bidra til bolyst og blilyst, og dette stiller vi oss helhjertet bak, fortsetter fylkesråden.

Han legger til at Nordland fylkeskommune også har innvilget 250.000 kroner til et forprosjekt for «Et skapende Øksnes».

Prosjektet eies og drives av Øksnes kommune, med Øksnes næringslivsforening, NAV, Øksnes vekst, NAV og Nordland fylkeskommune som samarbeidspartnere.

De forventede effektene av tiltakene i prosjektet kan oppsummeres slik:
– Gode, inkluderende bomiljø
– Bekjemping av utenforskap ved å legge til rette for økt yrkesdeltakelse (utdanning eller arbeidsforhold)
– Økt innbyggerdeltakelse og reell innflytelse i utvikling av lokalsamfunnet
– Gode og tilgjengelige kommunale tjenester for alle deler av befolkningen
– Gjennomgående bruk av konkrete bærekrafthensyn i all kommunal planlegging og drift
– Forbedret folkehelse gjennom reell inkludering/deltakelse og reduksjon av utenforskap
– Styrking og samskapende utviklingsprosjekt mellom næringsliv og kommune; nye forretningsmodeller
– Flere helårige arbeidsplasser
– Flere lærlingeplasser inklusive læreplasser til voksenlærlinger
– Flere arbeidsplasser

–Erfaringene i dette prosjektet vil kunne gi andre kommuner i Nordland og Norge tilgang på informasjon om hvordan de selv kan skape attraktive kommuner.

Det er derfor viktig at et prosjekt som dette også rapporterer på hvilke erfaringer de har gjort seg som vil komme andre kommuner til gode, avslutter fylkesråden.