Tar selv regninga

Når Nordland fylke ikke vil gjøre noe, så tar Sortland kommune selv initiativet og dekker regninga for ny rundkjøring i krysset til Kjempenhøy. 30 millioner vil det trolig koste.

Her skal det bli rundkjøring for å sikre flyt i trafikken fra Kjempenhøy ut på Vesterålsgata (foto: Google streetview).

Fylkesvei 82 er det samme som Vesterålsgata gjennom Sortland by. Denne eies av Nordland fylkeskommune og det er dermed fylket som har ansvar for bygging og vedlikehold.

Likevel må trolig Sortland kommune selv dekke regninga på en ny rundkjøring i krysset med Kjempenhøy, ettersom fylket ikke har satt av noe penger til dette.

En rundkjøring her vil koste ca 30 millioner (inkl. mva.) og da er det tatt med nye løsninger på fortau og deler av Kjempenhøyveien – som er kommunal.

Politikerne i Sortland inviteres nå til å vedta bruk av penger på dette prosjektet. Blir det klubbet igjennom raskt, kan anbudsdokument gå ut allerede før sommeren.

Prosjektet omfatter også omlegging av vestre del av Kjempenhøy, veibanen nærmest fylkesveien. Dessuten tosidige fortau, støysikring mot naboeiendommer og fortau i Strandgata fra Søndre Frydenlund til innkjøring Vesterålskraft.

Mellom Søndre Frydenlund og Kjempenhøy bygges fortau- og parkeringsløsning med beplantning i totalt 5 meters bredde.

Det haster å få utbedret denne veien, ettersom Steinsvik-prosjektet ved sjøkanten snart er klart til innflytting. Da blir det plutselig 90 flere boenheter på Kjempenhøy.

Handelsparken har planer om utvidelse. Ny brannstasjon er kommet og El-Teams nybygg er tatt i bruk. Alt dette skaper trafikk.

Når ikke Nordland fylke er villig til å ta saken, som veieier, så blir det altså Sortland kommune som selv må ordne opp.

Kommunen kan selvsagt søke om midler fra fylket, men det er høyst usikkert hvor mye man kan få derfra. Fylket deler årlig ut midler til trafikksikkerhet, og her er Kjempenhøy aktuell.

Prosjektet er nødvendig ut fra kommunale behov, altså ut fra utbygginger og lokale trafikkløsninger. Dermed er fylket ikke interessert i å ta regninga for dette.