Sykehjem til 200 mill

Sortland trenger et nytt sykehjem og nå har man satt tall på kostnadene. 200 millioner vil det koste å etablere 54 plasser i et nybygg, men halvparten av dette kan komme som tilskudd.

Et steinkast fra Blåbyhallen og Lamarktunet kan det nye sykehjemmet komme, med sentral beliggenhet i Sortland by. Tomta er merket med lys grønnfarge (arkivfoto).

Helsesjef Sture Jacobsen har nå sendt søknad til Husbanken for å få tilskudd til det nye sykehjemmet. Her lister han opp samlede kostnader på nesten akkurat 200 millioner kroner, og antyder at tilskudd da normalt sett kan bli på 95 millioner. Staten gir kommunens betydelig støtte for å bygge nye sykehjem.

-Sortland kommune har vedtatt å bygge nytt sykehjem for personer med demens med totalt 54 plasser. Håløygtunet sykehjem med opprinnelig 13 plasser legges samtidig ned. 7 av disse plassene ble nedlagt allerede i 2015. Det blir således et spørsmål om hva som er netto tilvekst. Tidligere prosjekt med ombygging av Håløygtunet sykehjem, er ikke lenger aktuelt, skriver helsesjef Jacobsen til Husbanken.

Alle de 54 plassene som tenkes i det nye sykehjemmet skal være for demente, fremgår det av søknaden. Ti av plassene forventes å bli brukt av pasienter under 67 år, mens resten altså blir for eldre pasienter, som er med utsatt for demens.

Hver sykehjemsplass er taksert til 3,4 millioner, slik at 54 plasser vil koste 184 millioner i nytt bygg. I tillegg kommer kjøp av tomtegrunn på 9,5 millioner, pluss felles tekniske anlegg. Når dette summeres passerer man akkurat 200 millioner.

Helsesjefen er optimistisk over regner med byggestart i januar 2019. Dermed kan det nye sykehjemmet kanskje være klart for pasienter allerede før årsskiftet 2020.

Sist høst ble det avklart at Sortland vil satse på en tomt som ligger like sør for Blåbyhallen, og dermed i ganske kort avstand til Lamarktunet. Kommunen eier noe av grunnen her, men må kjøpe resten av tomta fra private. Dagens eiere har sagt seg positive til salg, dersom prisen er riktig. Nå fremkommer det altså at tomta til sammen kan koste kommunen nær 10 millioner, før man kan gå i gang med selve byggingen.

Fordelene er store med å bygge såpass nært Lamarktunet, der kommunen allerede i dag har mye av virksomheten samlet innen eldreomsorg og hjemmebaserte tjenester. På denne måten kan de to institusjonene dra nytte av hverandre, både med personell og drift som kan samkjøres.

Det nye sykehjemmet er tenkt bygget ut i to trinn. Første del er allerede inne i budsjetter og langtidsplan for Sortland pengebruk, mens den andre delen ligger litt frem i tid. Om prosjektet får fulle tilskudd og finansieringen kommer på plass, kan trolig hele sykehjemmet bli bygget ut samtidig.