Svært bekymret for Orion-kutt

Forsvarsministeren kommer til Vesterålen i dag og formannskapet i Sortland har samlet seg om en felles uttalelse i denne forbindelse. Sortland er svært bekymret for nedleggelse av Orion-basen i Andøy.

Sortland ordfører og vara

Ordfører Tove Mette Bjørkmo og varaordfører Karl Erling Nordlund har et enstemmig formannskap i Sortland bak seg i en uttalelse der man uttrykker stor bekymring for utfasing av Orion-basen i Andøy og kutt i Kystvakta med 2 skip.

Sortland formannskap har altså samlet seg bak en felles uttalelse. Det betyr at alle partiene har sagt OK til en viss kritikk av regjeringens langtidsplan for Forsvaret, der man kutter litt (2 skip) i Kystvakta og på sikt legger ned hele flystasjonen i Andøy. Tidligere talsperson for FrP i Sortland, John Hempel, forteller i dag til VOL at han har meldt seg ut av partiet i protest. Det samme har Høyres frontfigur i Andøya gjennom mange år og tidligere ordfører, Leif A. Iversen, gjort, etter 53 års medlemskap.

Reaksjonene også ellers i Vesterålen har vært meget sterke. Under dagens møte i Øksnes kommunestyre tok Yngve Hansen (AP) ordet og bad om tilslutning for å lage en felles uttalelse om Orion og Kystvakta. Det fikk han enstemmig støtte for.

Tilbake til Sortland formannskap så lyder deres uttalelse som følger: Forsvar i nord – uttalelse fra formannskapet i Sortland. Formannskapet i Sortland er glad for at regjeringen har foreslått at Kystvaktbasen fortsatt skal være på Sortland.

Kystvaktbasen på Sortland er lokalisert sentralt i forhold til sitt oppdrag. Når ledelsen til Kystvakten ble samlet pål Sortland 1. januar 2012 var begrunnelsen at dette ville gi en enhetlig og effektiv ledelsesstruktur og beslutningene skulle foretas i et sterkt faglig miljø, og bidra til videre satsing i nordområdene. Det har hatt betydelige positive konsekvenser for kystvaktens utførelse av sine operative oppgaver.

Den viktigste rollen som Kystvakta utfører i sitt daglige virke, er som politi, tollkontroll, grensekontroll, redning til sjøs, og ikke minst kontroll av eventuell ulovlig fiske er svært avgjørende for å forvalte nordområdene på en trygg og god måte.

Formannskapet i Sortland er fornøyd med at regjeringen ikke velger å samlokalisere Kystvakten med Marinen. Dette kunne ha ført til en unødvendig militarisering av nordområdene, og kunne ha svekket et av de viktigste virkemidlene den norske staten har i sin politiske verktøykasse. Kystvaktas rolle i forvaltning av nordområdene har stor tillit. Både når det gjelder suverenitetshevdelse og som viktige aktører ved alvorlige hendelser. Det er svært viktig at Kystvakten i framtida også kan være de som forvalter disse.

Formannskapet i Sortland er bekymret for at det er foreslått en reduksjon av to fartøyer i Kystvakta. På grunn av klimaendringene er havområdene blitt mye større. Mer av havisen smelter og fiskeriene har spredd seg mer utover. Varmere sjø har gjort at det er blitt mange flere fiskearter, og fisket strekker seg over mye lengre tid. Det er da urimelig med to færre båter som vil innebære mindre tilstedeværelse i nord.

Det faglige gode og viktige samarbeidet som er mellom Orion på Andøya og Kystvakten på Sortland er vesentlig. Formannskapet i Sortland er svært bekymret for konsekvensene for Vesterålen dersom Orion på Andøya blir faset ut. Vi kan ikke la være å nevne at over 300 arbeidsplasser forsvinner fra Andøy kommune, og det vil ha store negative konsekvenser for Andøy kommune og for hele Vesterålen. Vi viser til de beregningene som er gjort i forhold til kostnader ved å bygge opp en ny base på Evenes kontra å beholde Orion på Andøya. Det må også tas med i vurderingen at det vil ha store negative konsekvenser for Andøya Test Center og Andøya Space senter.

Norge eksporterte sjømat for 5,7 milliarder i juli 2014 – 15 % økning fra året før. Svært mye av dette kommer fra Nordområdene. I de mest positive scenarioene i «Framtid i Nord» vil Nord-Norges marine næringer ha en årlig omsetningsverdi på om lag 310 mrd i 2050. Men, og det er et stort MEN, områdene i nord, våre naturressurser må overvåkes, passes på og beskyttes. Det er store verdier som har stor internasjonal interesse og Norge har et særskilt ansvar for å beskytte disse.

Nordområdepolitikken handler om å styrke Norges posisjon i nord og bygger på pilarene kunnskap, aktivitet og nærvær. Nordområdene er en region preget av samarbeid mellom nasjoner, blant annet innen fiskeri, søk og redning og miljøvern. Vi har alle en felles interesse av å forvalte naturressursene på en god måte.