Styrker sivil beredskap

Flere hundre millioner bevilges raskt. Sivilforsvaret skal rustes opp. Bedrifter og kommuner skal få digital innbruddsalarm. Ny ordning med varslinger via mobilnettet.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl styrker sivil beredskap (foto: JD).

– Russlands angrep på Ukraina har skapt en ny sikkerhetspolitisk situasjon som også får konsekvenser for det sivile samfunnet i Norge.

Det stiller høyere krav til bevissthet og beredskap.

Regjeringen vil styrke sikkerheten til den norske befolkningen og norske interesser – og vi vil gjøre det raskt, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Regjeringen vil styrke innsatsen mot etterretning, sabotasje og påvirkning fra fremmede stater.

Et tiltak her er at PST (politiets sikkerhetstjeneste) og politiet tilføres 57 millioner kroner til personell og utstyr.

Dette vil gi økt operativ evne og tilstedeværelse, særlig i våre nordligste fylker.

Regjeringen foreslår i tillegg å bevilge ytterligere 200 millioner kroner til økt digital sikkerhet i 2022.

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) er Norges øverste tjeneste for å forebygge og stoppe digitale angrep.

Regjeringen vil styrke NSMs evne til å håndtere digitale angrep med 15 millioner kroner.

Man setter også av 40 millioner kroner til at flere virksomheter kan få på plass digitale innbruddsalarmer med varsling til NSM.

Norske kommuner er attraktive mål for digitale angrep, noe som kan ramme innbyggerne hardt hvis strøm, vann eller datasystemer settes ut av spill.

Derfor foreslår regjeringen å pålegge kommunene høyere digital sikkerhet, mot at staten tar regningen. Det er satt av 50 millioner kroner til tiltaket.

Regjeringen styrker også den sivile beredskapen i Norge med 200 millioner.

Sivilforsvaret skal rustes opp med materiell og personell.

Regjeringen vil etablere en moderne befolkningsvarsling, slik at varsel vil kunne sendes alle med mobil i hele landet via mobilnettene i løpet av sekunder.

Regjeringen vil også foreslå at de frivillige, som er helt avgjørende for å redde liv over hele landet, får økt støtten til drift av 2.000 nye nødnett-terminaler.