Stein trumfet saks og papir

Spillet omkring massetaket på Kringelen har vart lenge, men nå har stein vunnet over både papir og saks. Driften kan dermed fortsette og Bulldozerlaget kan doze videre på Maurnes-veien.

Ingen grunn til å stanse steinbruddet på Kringelen, mener politikerne i Sortland – som for tredje gang har gitt grønt lys for videre drift her (arkivfoto).

Spillet som kalles «Stein-saks-papir» er flittig brukt av den yngre generasjon. Her vinner papir over stein, men motsatt vinner saks over papir og stein over saks. Det er faktisk akkurat et slikt spill som har foregått den senere tid om driften ved steinbruddet i Kringelen.

Først vedtok politikerne i Sortland å la masseuttaket fortsette og skrev dette ned på kommunens papir. Dette skapte mye bråk og så ble vedtaket sendt til fylkesmannen. Der var saksbehandleren ikke enig og klippet papirene i stykker (saks trumfer papir). Politikerne i Sortland ville imidlertid ikke gi seg så lett, og i tredje runde tok man frem det som er samfunnsmessig viktigst akkurat nå – stein. Stein trumfer saks, og dermed ble saksa til fylkesmannen uskadeliggjort. Stein hadde vunnet i tredje runde.

Det var torsdag at lokalpolitikerne i Sortland diskuterte Kringelen for n-te gang i formannskapet. Resultatet ble at man fortsatt ikke vil stenge massetaket, da stein, pukk, singel og sand er svært avgjørende for å bygge veier. Akkurat nå pågår veibygging mellom Holmen og Maurnes, ikke langt unna Kringelen.

Beate Bøe Nilsen (H) sa i møtet torsdag at driften i Kringelen massetak hele tiden har vært lovlig. Det er et 40 år gammelt steinbrudd som har gyldig driftskonsesjon fra Direktoratet for minelralforvaltning. Hun fikk full støtte for dette synet fra Asbjørn Tingvoll (FrP). Høyre og FrP foreslo derfor å la driften fortsette som før, men fikk ikke flertall for sitt forslag.

Christoffer Ellingsen (Rødt) ville på den andre siden støtte fylkesmannen i Møre og Romsdal, som ønsker å stenge ned steinbruddet inntil det foreligger en gyldig reguleringsplan. Han fikk imidlertid heller ikke gehør for dette hos resten av formannskapet.

Til slutt var det varaordfører Karl Eling Nordlund (SP) som vant frem, da han påpekte at det blir store konsekvenser av å stenge dette steinbruddet. Fyllmasse herfra brukes for å utbedre veien til Maurnes og anlegge ny gangveg fra Holmen til Maurnes. Han påpekte også at fagfolkene ikke har gitt noen entydige råd til politikerne om nytt vedtak, og dermed står man egentlig fritt. Det bekreftet da også rådmann Randi Gregersen.

Karl Erling Nordlund fremmet derfor et forslag om å la driften fortsette i Kringelen masseuttak, så lenge man holder seg innenfor den driftsplanen som er godkjent av DirMin. Det er større samfunnsmessige fordeler enn ulemper ved dette.

-For meg handler dette også om hvem som bestemmer i vår egen hage, sa Roar Wessel Olsen (H), med klar henvisning til at det er fylkesmannen i Møre som nå vil overprøve vedtaket fra Sortlands egne lokalpolitikere.

Ordfører Tove Mette Bjørkmo (AP) mente saksbehandlingen tidligere ikke har vært optimal, med flere utsettelser og og uklare vedtak. -Nå må vi evne å konkludere, sa ordfører Bjørkmo, og slik ble det da også.

Spillet mellom på den ene siden AMK Eiendom AS i steinbruddet og Sametinget med Fylkesmannen på den andre siden, endte altså med seier for stein-eierne. Driften fortsetter akkurat som før og Bulldozerlaget kan fortsette å doze videre på bilveien mot Maurnes og Risøyhamn, samt bygge ny flott gang- og sykkelvei på strekningen Holmen-Maurnes. Dette prosjektet er det Nordland fylke som betaler.

Vedtaket i Sortland formannskap lyder på at det innvilges dispensasjon fra plankrav (reguleringsplan) frem til 1.juli 2019. Støyende virksomhet skal bare skje mellom 07.00 og 17.00. Nødvendige sikringstiltak må også gjennomføres i driftsperioden. Begrunnelsen er at massetaket har vært i drift i 40 år og at det ikke er påvist skadelige virkninger av dette for nærmiljøet.