Skråningen finnes ikke

Politikerne i Sortland vedtok i dag at en nyanlagt skråning ikke skal godkjennes. Men den trenger ikke å fjernes heller. Resultatet er trolig at nye søknader må sendes, før den formelt finnes.

Skråningen over nyblokka i Steinbruddet begynner å bli grønn (foto: VNY).

Det litt uforståelige vedtaket som flertallet i formannskapet gjorde, ble klubbet igjennom mer som en advarsel til andre utbyggere.

Når grunnarbeid på et tomtefelt skal gjøres, må alle detaljer være omsøkt og godkjent før arbeidet begynner.

Slik er reglene. Og om noe skal justeres, må ny søknad godkjennes.

Dette ble påpekte av flere av politikerne som debatterte saken i dag.

Bakgrunnen for det hele er utbyggingen av 4 boligblokker i «Steinbruddet», øverst i Kirkåsen på Sortland.

Etter sprengning mente fagfolkene at kvaliteten på fjellet ikke var optimal, og ekstra sikring måtte utføres.

Den høye skjæringa burde dessuten avdempes med en liten skråning på toppen.

Dette ble så fortløpende gjort, etter anbefaling også fra to nøytrale konsulenter.

Ekstra sikringsgjerde er satt opp ved skråningen (foto: VNY).

Alt har skjedd inne på utbyggerens egen tomt, men noe av arbeidet ble gjort på det avmerkede grøntområdet i planene.

Utbygger har forsikret at man vil fylle tilbake naturlig jord og vegetasjon, for å lappe over justeringen.

Etter en kommunal kontroll med drone over tomteprosjektet, ble den nye skråningen oppdaget.

Utbygger mente det ikke var nødvendig med nye søknader, men sendte likevel inn ønske om «dispensasjon».

Søknaden ble sendt den 10. mars 2022 og ble altså avslått i dag, den 28. september 2023.

Det er altså gått 18 måneder fra søknaden ble sendt til avslaget kom.

Kommunedirektør Rita Johnsen påpeker at på bakgrunn av situasjonen vil kommunen i dette tilfellet ikke kreve retting og tilbakeføring til opprinnelig tilstand.

Videre sier hun at det ikke vil bli gjort noen oppfølging av «det ulovlige forholdet».

Når tomta i Steinbruddet er ferdig opparbeidet, blir det også flere grønne felt (foto: VNY).

Flertallet av politikerne i formannskapet mener imidlertid at man skal se nærmere på saken og kanskje følge opp.

Flertallet bestod av AP, SV, SP og Rødt. Høyre stemte imot.

Friområdet på Skytterhaugen er er på til sammen 87 mål og av dette er 4 mål inne på tomta som nå bygges ut.

Herav er det kun 2,5 mål som blir justert, for å gi mindre høyde på fjellskjæringen. Det utgjør kun 3% av det totale friområdet.

– Terrengtilpasninga som berører friluftsområdet gir lavere høyde på fjellskjæringen.

Dette er en vesentlig fordel, skriver advokat Oddmund Enoksen til kommunen.

Han påpeker også det faktum at det har vært en høy fjellskjæring i dette steinbruddet i flere tiår.

Lokalbefolkningen har aldri gått nær kanten av dette og vil neppe gjøre det i fremtiden heller.

Et nytt solid gjerde er imidlertid nå satt opp, pluss at avtrapping og skråning demper høyden på skjæringen.

Utbygger av området er selskapet Steinbruddet Invest AS.

Av de 14 leilighetene i første blokk er nå 13 solgt. Toppleiligheten gjenstår og noen er dessuten åpen for videresalg.