Politiet samles på Sortland

Fremtidens politi i Vesterålen vil trolig være samlet på Sortland, med hovedledelse og operasjonssentral i Bodø. Det betyr også at man trolig stenger flere av lensmannskontorene her i regionen.

sortlands-lensmannen

Lensmann Per Erik Hagen (til høyre) og Bjørn Følstad Larsen er på rundtur til politikerne i Vesterålen for å orientere om den nye nasjonale politireformen. Virkningene i Vesterålen vil bli en kontormessig samling på Sortland, men flere betjenter ute i gatene.

-I dag er det 50 stillingshjemler i Vesterålen, mens det er 43 som er besatt. Av dette er 9 sivile. Ved kontoret på Sortland jobber det ca 30 personer, men det er plass til flere i samme bygg, fortalte lensmann Per Erik Hagen forleden til Sortlands politikere. Den kommende omleggingen betyr trolig at lensmannskontorene i Hadsel og Bø legges helt ned. Kontoret i Hadsel har nå 2,5 stillinger, mens det i Bø bare er åpent noen timer i uka.

-Vi bruker omkring 1 million av budsjettet i dag til å betale husleie, oppvarming og vedlikehold av kontorer som nesten ikke er i bruk. Disse pengene kan vi heller flytte over til operativt arbeid eller fornyelse av utstyr, mener Hagen. I tillegg til Sortland kan det være aktuelt å beholde et kontor på Andenes, ut fra reisetid og avstand, men dette er ikke avgjort.

Teknologisk håper man mye skal skje fremover. Politiet ute i distriktene sitter med mye gammelt utstyr og innen data er det stort behov for fornyelse. Dette kan i neste omgang overføres til mer effektivt arbeid ute i bilene, da mye av jobben kan gjøres av betjentene som er ute på oppdrag.

Politiet har satt seg noen mål. 90 prosent av innbyggerne i Nordland skal ha maks 45 minutter kjøretid til nærmeste tjenestested. 80 prosent av hasteoppdragene i Vesterålen skal løses med responstid på 20 minutter. Under utrykning kan man da dekke hele Sortland, pluss store deler av Hadsel og Øksnes, samt noe av Andøy og Bø. Dette gjelder også motsatt, når vanlige folk skal inn til kontoret. Med helkontinuerlig tjeneste kan man dessuten kjøre ut til alle døgnets tider.

-Trygghet skapes av tilstedeværende politifolk, ikke av bygninger, mener lensmannen, som lover at politiet skal bli mer synlig i Vesterålen i årene fremover.

Til nå har det dessuten vært lensmann, lensmannsbetjenter og lensmannskontor. I fremtiden håper man å kunne komme over i betegnelsen politi. Tradisjonelt har det vært politi i byene, og lensmenn ute i distriktene. Fra de ansatte i etaten er det håp om å kunne bruke felles betegnelse på alle ansatte som politi, også i Vesterålen.