Øksnesbadet 94 millioner

Prisen for ny svømmehall på Myre er nå kommet opp i 94 millioner kroner. Da får man et nytt basseng på 15 x 25 meter pluss garderober, tilknyttet idrettshallen i et eget bygg.

Den nye svømmehallen vil ligge tilknyttet idrettshallen i eget bygg (foto: HR Prosjekt AS).

Øksnes trenger ny svømmehall. Kommunestyret har i økonomiplanen tidligere vedtatt en kostnadsramme på 91,25 millioner kroner for bygging av nytt basseng på Myre.

Når man nå har kommet noe lenger ut i prosjektet med bedre kunnskapsgrunnlag, så ser man i revidert kostnadsoverslag øker. Nå ligger prislappen an til å bli nær 94 millioner kroner.

For å oppnå en optimal balanse mellom kostnad og spillemidler planlegges det et basseng med størrelse 15×25 meter. Da kan man få to temperatursoner med heve- og senke-bunn i den ene delen av bassenget.

Det er gjort flere kostandskalkyler underveis i prosjektet. Om man skal holde opprinnelig prisleie, må det gjøre kutt i prosjektet.

Dette betyr at man blant annet må kutte ut badstuen og redusere areal i sosial sone. Dessuten vil det bli mindre rom til funksjonshemmede og korridorenes bredde blir innsnevres.

Et basseng med størrelse 15 x 25 meter, pluss garderober vil koste 94 millioner (foto: HR Prosjekt AS).

Om ikke prisen skal øke må det også kuttes i areal til lager, garderober og personalområde, samt at det bygges tilnærmet flatt tak i stedet for saltak.

Ved å øke rammen med 2,5 millioner kroner vil man kunne bygge et basseng med ønskede kvaliteter, som vil være et basseng for fremtiden.

Da saken var drøftet i Øksnes formannskap forleden kom det et forslag fra Arbeiderpartiet om å innarbeide to ledsagergarderober tilknyttet garderobene for funksjonshemmede.

Dette ønsket ikke flertallet å være med på, da man frykter at et slikt tillegg til føre til enda høyere pris på prosjektet.

– Det har vært viktig for oss hele tiden å ivareta universell utforming. Vi ligger faktisk godt over minstekravene, sa ordfører John Danielsen (Sp).

– Våre intensjoner er at de handikappede og deres ledsagere kan bruke alle garderobene som er der, påpekte ordføreren.

Som et alternativ til økt låneopptak sees det også på mulighet for noe privat finansiering.

Det er usikkert om slik finansiering er mulig å oppnå, og dette kan derfor ikke settes som en forutsetting. Private innskudd får heller en positiv mulighet forhold i prosjektets finansiering.