Øket antall lovbrudd

Antall anmeldte saker til politiet i Nordland økte i 2023, for første gang på mange år. Av over ti tusen anmeldelser, ser man særlig en økning inn seksuallovbrudd og voldssaker.

Politimester Heidi Kløkstad i Nordland (foto: Politiet).

Det er en økning på de aller fleste saksfeltene, men særlig innenfor kategorien «seksuallovbrudd» er det en merkbar økning på 44% sammenlignet med 2022.

Etter flere år med nedgang i antall anmeldte saker ser politiet i 2023 nå en økning fra 10.051 anmeldte saker i 2022 til 10.678 i 2023.

Hovedvekten knytter seg til økning i antall seksuallovbruddssaker hvor barn er fornærmet, men vi opplever også økning innen de fleste andre saksområdene.

– Økningen innenfor seksuallovbrudd kan i stor grad forklares med en omfattende overgrepssak som etterforskes i politidistriktet.

Her var det i desember 2023 over 250 fornærmede, forklarer politimester Heidi Kløkstad.

Barn og unge som utsettes for seksuelle overgrep er et prioritert område for Nordland politidistrikt.

– Vi har de siste årene jobbet målrettet med å avdekke saker hvor barn utsettes for seksuelle overgrep på internett.

Etter at vi etablerte et eget dedikert team i 2020 har antall saker økt vesentlig, og den omfattende overgrepssaken som nå etterforskes ble avdekket av dette teamet, forklarer Kløkstad.

Den største bekymringen til politidistriktet er knyttet til nettopp barn og unge, og den negative utviklingen i saker hvor ungdom begår kriminalitet.

Antall straffesaker hvor ungdom er involvert økte fra 493 saker i 2022, til 642 saker i 2023.

– Ser vi tallene over flere år er ikke økningen like stor, men det er særlig vold og narkotika som øker.

Voldssakene har økt med 71% sammenlignet med 2022 og det er det høyest antall voldssaker politidistriktet har hatt de siste fem årene.

Denne utviklingen er bekymringsfull og politidistriktet vil jobbe målrettet med dette i 2024, sier Kløkstad.

Hun understreker at selv om politiet retter sin innsats mot ungdom, så kan ikke politiet alene løse utfordringene.

Ungdomsforebyggende arbeid forutsetter tverrfaglige tiltak.

– Svært mange av disse ungdommen har sammensatte utfordringer og bakenforliggende årsaker.

Dette krever at de involverte kreftene rundt ungdommene som kommune, helse, hjem og politiet jobber sammen for å finne løsninger tilpasset den enkeltes utfordringer, avslutter Kløkstad.