Ny skole bak den gamle

Billigste, raskeste og beste løsning for ny barneskole i Sortland sentrum er å bygge nytt rett bak den gamle barneskola. Den gamle skal rives når den nye står ferdig, kanskje om et par års tid.

Illustrasjonen her er gjort av Vesterålnytt, der man ser et nybygg i 3 etasjer bak Sortland barneskole (Obs: bildet er et redaksjonelt produkt).

Politikerne i Sortland skal møtes på torsdag for å ta stilling til det nye forslaget fra administrasjonen. Løsningen rådgiverne har falt ned på, etter en lang vurdering, er altså å beholde barneskola også i fremtiden på samme tomt som dagens.

Rådgiverne og administrasjonen har sett på flere løsninger. Grusbanen har en del muligheter, men arealet her er for lite for en god løsning til uteområde ved en ny barneskole. Lamarka har stort nok areal, men kommunen er ikke eier her.

Alt i alt mener man dermed nå at det raskeste og rimeligste blir å bygge nytt på kommunens egen tomt ved Sortland barneskole. Nybygget kommer i bakkant av tomta, med 3 etasjer, som vil gi en bedre løsning enn dagens bygg.

Planen betyr altså at man vil rive de gamle byggene, farget rødt på skissen, når nyskola står ferdig om et par år.

Når de gamle skolebyggene foran så blir revet, får man en flott uteplass for barna mellom Sortlandshallen og nybygget, der ungene kan boltre seg i friminutt og ellers utetid.

-Gitt rammene rundt elevtall, tomtestørrelse og ønskede bygningsmasser på tomten, ser vi det mulig å bygge ny barneskole samtidig som det er drift i eksisterende skole, skriver HR Prosjekt AS i sin konklusjon til Sortland kommune.

-Det er praktisk gjennomførbart å bygge skolebygget i både to og tre etasjer. Vi vil anbefale å bygge i tre etasjer av hensyn til økonomi, anleggsgjennomføring, og arkitektonisk mulighet til å utforme skolebygget optimalt, skriver konsulenten hos HR Prosjekt.

Nye barneskolen har et fotavtrykk på ca. 1500 m2 BYA i 3.etasjer. Det er regnet 15 m2 BTA per elev som gir en ca størrelse på 4200 m2 (280 elever). Skolen er litt overdimensjonert da dette gir fleksibilitet med tanke på plassering og utformning.

Slik blir fremtidig løsning, skissert av HR Prosjekt AS, der Sortland barneskole vil ligge i øverkant av dagens tomt, med 12 mål lekeplass utenfor.

Som en del av planen skal man bygge nytt svømmeanlegg også, som et tilbygg til Sortlandshallen der dagens inngang ligger. Planskissen nå er at denne jobben starter straks den nye barneskola er klar og den gamle er revet.

Utearealene kan gradvis åpnes da området rundt svømmehall kan avgrenses mye etter eksisterende skole er revet. Det kan oppretteholdes en tilstrekkelige sikkerhetssone rundt byggeplassen uten å måtte bruke aktivitetsområdene i nord for å ha tilstrekkelig utearealer.

Det skal her prosjekteres et regionalt svømmeanlegg. Det er her tatt utgangspunkt i 25 meter hovedbasseng med 8 baner, et opplæringsbasseng (12,5 m x 12,5 m) og et terapibad (8 m x 8 m).

Om ikke dette skulle være nok så inneholder forslaget også en flerbrukshall ved Strandskole. Dette har lenge vært en krav og ønske fra innbyggere på Hinnøya, da barna slik vil slippe å krysse brua for alle aktiviteter.

Forslaget som nå legges frem for formannskapet er nokså konkret. -Ny Sortland barneskole bygges innenfor dagens skolekvartal. Prosjektering starter omgående, og skolen søkes ferdigstilt innen skolestart august 2023, skriver kommunedirektøren.

-Dagens barneskole rives så snart det er mulig som del av prosjektet. Sortlandshallen beholdes og hovedhallen med tilhørende fasiliteter moderniseres. Svømmehallen omgjøres til parketthall.

Det bygges ny flerbrukshall på Hinnøya med tilknytning til Strand skole. Denne skal dekke Strand skoles behov for kroppsøvingslokaler. Størrelse og innhold utredes nærmere.

Det bygges nytt svømmeanlegg i dagens skole-/idrettskvartal til erstatning for eksisterende svømmeanlegg. Svømmeanlegget skal inneholde 25 meters konkurransebasseng med 8 baner og opplæringsbasseng 12,5 x 8,5 meter.

Svømmeanlegget på Maurnes skole vil bli avviklet og bygget der revet. Svømmetilbud for Sortlands skoler og befolkning skal gis i ett, nytt, moderne anlegg med optimal driftsform og lavest mulig ressursbruk, lyder forslaget fra kommunedirektøren.

Dette forslaget skal nå først behandles i Sortland formannskap torsdag, før man tar saken opp igjen i full bredde i kommunestyret kanskje 3. desember. Forslaget er ventet å møte en del reaksjoner og debatt.