Ny plan for Natsteinsøra

Sør for Sortland brannstasjon planlegges det nybygg for politiet. Tomta kan fylles ut ganske mye og dermed blir det plass til flere andre bygg også. Foreløpig er det ikke snakk om ny sjøfylling.

Natsteinsøra: Brannstasjon rød, politihus blått og andre nybygg oransje (skisse: Norconsult).

Den gamle betongfabrikken på Sortland har «stått til nedfalls» i flere år, etter at driften opphørte for 8 år siden.

Lokale eiere har sittet på gjerdet med utvikling av tomta, men nå tar man tak i dette.

Dersom man river det gamle bygget til betongfabrikken, og fyller ut tomta maksimalt, kan det gi plass til flere nybygg.

Det første som kanskje blir konkretisert er et anlegg som bygges helt i tråd med ønsker fra politiet.

Da blir det et bygg som skal inneholde mange kontorer, pluss en stor innendørs garasje.

Totalt opp mot 3.000 kvadrat flate fordelt over 2 til 3 etasjer.

Foreløpig er det ikke avgjort hvor det nye politihuset skal være, eller hvem som får leieavtalen på dette.

Den nye planen som nå legges frem for kommunen, sier heller ikke konkret noe om en slik politistasjon.

Gamle betongfabrikken grå, mulig politihus blått og brannstasjon rød (skisse: Norconsult).

Men den planlagte bebyggelsen skal bestå av ett langstrakt kontor/næringsbygg med mulighet for et «perimetersikret uteområde».

Det skal kunne være integrert garasjeanlegg i bygget i tillegg til utendørs parkeringsplasser for brukere og besøkende.

Så langt er dette akkurat noe som politiet etterspør for en ny stasjon på Sortland.

Bebyggelsen kan oppføres med høyde inntil kote 13,5, noe som tilsvarer bygg med to-tre etasjer.

I tillegg åpner bestemmelsene for at mindre anlegg og tekniske installasjoner kan overstige byggehøyden med inntil 2m.

Forslagsstiller er Iparsell AS. Fagkyndig for utarbeidelse av planen er Norconsult AS.

Planen legger opp til at det på resterende del av området kan føres opp bygg av tilsvarende størrelse og form.

Bebyggelsens plassering og utforming ivaretar prinsipper om å ivareta akser med siktlinjer mot sundet.

Sjøarealene utenfor planområdet inngår i fremtidig utfylling i sjø som ikke er realisert.

Planforslaget legger ikke opp til utfylling i sjø, men ivaretar muligheten for at denne i fremtiden kan realiseres iht. byplanen.

Iparsell AS er deleid av Bulldozerlaget, Kronstein-gruppen og Rune Steiro, med en tredel hver.