Det er Nordland fylkeskommune som er veieier og som finansierer dette prosjektet. Statens vegvesen er byggherre og leder dette arbeidet på vegne av fylkeskommunen.

Den nye Storelva bru blir 18,3 meter lang og 12 meter bred. Over brua blir det to kjørefelt pluss 3 meter gang- og sykkelveg, adskilt fra kjørebanen med rekkverk.

Bruen skal stå på 6 stykker stålkjernepeler som skal drives 1,5 meter ned i fjell. Arbeidet med selve bruen starter i midten av juli.

For å sikre stabile grunnforhold i området graves det ut en del myrmasser, som skiftes ut med nye masser av stein og sand. Totalt dreier det seg om 5.500 kubikkmeter.

Storelva er en del av det vernede Alsvåg-vassdraget i Nordland, og det er derfor lagt stor vekt på å sikre at det ikke skal være utslipp til vassdraget.

Dette prosjektet skal etter planen være ferdig i løpet av oktober, forteller Statens vegvesen i en pressemelding.