Nærpoliti også på nett

Politimester Tone Vangen i Nordland ser at samfunnet stadig endrer seg og at politiet derfor må justere sine måter å arbeide på. Hun har lovet mer nærpoliti, men nå skal det også være på nett.

Politimester Tone Vangen i Nordland er opprinnelig fra Dyrøy i Troms og er utdanning jurist. Hun deler nå sine tanker om fremtidens politi i nord (foto: Politiet).

Artikkelen her er en kronikk som er skrevet av politimester Tone Vangen selv. Her peker hun blant annet på at det er forskjell på «nærpoliti» og «nært politi». Tiden er forbi da det viktigste var å ha en kjentmann på et kontor i hjembygda. Nå er utfordringene langt bredere og krever mer av politiet i ulike sammenhenger. Man skal blant annet også dekke kriminalitet som skjer over nett og i helt nye former, samtidig som politiet løser tradisjonelle oppgaver med tyveri og vold. Her er Vangens egne ord:

Norsk politi har jobbet med en omfattende omstilling de to siste årene og endringsprosessen pågår fortsatt.

Dette betyr for Nordland sin del at vi de to siste årene har jobbet med å smelte sammen tre tidligere politidistrikt, og vi er nå i ferd med å bygge opp en ny organisasjon. Svært mange politiansatte har fått endret sin arbeidshverdag, litt eller mye. Nærpolitireformen handler imidlertid ikke bare om organisering. Det handler vel så mye om å skape et sterkere og mer moderne politi, og arbeidsmetodene er i betydelig endring.

Den årlige publikumsundersøkelsen viser økt tillit til politiet i denne store omstillingsperioden, også til politiet i Nordland. Jeg registrerer imidlertid også bekymring, særlig uttrykt fra ordførere i de mindre kommunene.

Vi må derfor styrke dialogen med kommunene frem mot 1.mai – når den nye organiseringen av politiet i Nordland trer i kraft. Jeg vil likevel presisere at vår organisasjon på ingen måte er ferdigstilt i mai 2018. De endringsprosessene som pågår i politiet vil vedvare i flere år fremover.

Det har gjennom hele denne prosessen vært reist spørsmål om det virkelig kan være snakk om et nærpoliti når vi tar bort kontorer, det blir færre lensmenn, vi reduserer åpningstidene våre flere steder og det lages sentraliserte fagmiljø. Til det vil jeg understreke nok en gang, at et nært politi er langt mer enn en politipatrulje eller et lensmannskontor som er åpent fra 0800-1500. Det er ikke alle våre kontorer som får besøk hver dag. Hvor skal for eksempel et politi som skal møte dagens ungdom være? Jeg tror det i fremtiden vil være viktig å være tilstede både på data og på gata. Og, ikke minst, vi vil prioritere tilstedeværelse på begge de arenaene framfor tilstedeværelse på kontoret.

Det har vært viktig å opprettholde fysiske kontorer relativt spredt utover Nordland. Det er fordi publikum ikke skal ha for lang vei når man har fysisk ærender til politiet i forbindelse med service, dialog, og veiledning. Ut fra besøkstallene tenker vi likevel at en del steder ikke trenger å ha åpningstid hver dag. Der vi erfarer at tradisjonell organisering ikke er hensiktsmessig må vi ha evnen til å endre oss. Når vi så går over i ny struktur, er heller ikke denne støpt i stein – endringer vil også komme i fremtiden ut fra de utfordringer vi møter.

Jeg er veldig klar over at det aller viktigste for folk er at politiet kommer snarest mulig når det er farlige situasjoner, når man opplever at liv og helse trues. Politiets ordning med vakt og beredskap i Nordland er ikke knyttet til et enkelt kontor. Den døgnkontinuerlige vakt og beredskapen skjer gjennom et samarbeid mellom flere enheter. Her har vi ikke gjort noen endringer i hvordan vi jobber. Vakt og beredskap ivaretas som før, og vi jobber hele tiden for å forbedre vår responstid. Vi har hatt noen saker der vi i ettertid har sett at vi har hatt for høy utrykningsterskel til våre øysamfunn. Dette har vi fokus på å forbedre.Terskelen for utrykning skal være lik i hele politidistriktet. En ny avtale mellom politiet og Redningsselskapet vil blant annet styrke vår evne til å komme oss ut til våre øysamfunn på Helgeland.

De tradisjonelle lensmannskontorene har levert masse god polititjeneste gjennom lang tid, gjennom god kunnskap og dialog med lokalsamfunnet. Men det finnes også historier om et politi som har vært for nært, for eksempel kan det kjennes svært vanskelig å anmelde en overgriper som er nabo med lensmannen.

Det nye politiet bygger ikke så mye rundt et fysisk kontor som tidligere. I det «gamle politiet» var det lagt opp til at et kontor med et fåtall ansatte skulle løse alle typer oppgaver. I det «nye politiet» skal vi løse oppgavene gjennom større fellesskap, med ulik ressursinnsats og ulik kompetanse alt etter hvilke utfordringer vi står ovenfor. Vi bygger opp vårt etterretningselement for å styrke kunnskapen om hva som er viktig å fokusere på. Kriminaliteten har endret seg svært mye de senere år, og vi står også ovenfor nye kriminalitetsformer. Samtidig har arbeidet mot overgrep og vold i nære relasjoner fått mye høyere prioritet.

De aller fleste sakene vil bli løst innenfor et samarbeid mellom flere tjenestested i den geografiske regionen, under ledelse av en tjenesteenhetsleder som er lensmann eller politistasjonssjef. Men dreier det seg for eksempel om seksuelle overgrep mot barn vil vi også bruke andre ressurser, annen kompetanse. Dreier det seg om utpresning fordi en ungdom har latt seg lokke til å dele private bilder (sextortion) vil det kreve annen kompetanse. Dreier det seg om at den lokale bedriftslederen er blitt lurt via internett til å overføre store pengesummer til kriminelle (CEO-svindel), eller man får e-poster fra personer som utgir seg for å være skatteetaten eller andre, der formålet er å tappe personlig informasjon (Pishing), da må vi bruke annen kompetanse. Eller er problemet at en lokal bedrift benytter seg av arbeidskraft på en slik måte at det er sosial dumping, menneskehandel eller brudd på utlendingslov? Dette er mange av de nye og store utfordringene vi står ovenfor. Jeg skriver dette for å illustrere kompleksiteten i politiets arbeid, og hvorfor politiet må rigge seg på en annen måte i fremtiden.

Men så vil publikum – særlig i de minste kommunene – tenke; hvem er så disse folkene som skal jobbe for at også vi har et trygt samfunn? Det er en norsk verdi, særlig på bygdene, at man kjenner sitt politi, man kjenner sin lensmann og politiet kjenner kommunene. Av den grunn er det besluttet at alle kommunene skal ha sin politikontakt. Denne tjenestepersonen har som hovedoppgave å jobbe forebyggende sammen med kommunen og alle relevante samarbeidspartnere, og vedkommende skal være fysisk tilstede i kommunen hver uke. Men samarbeidet forplikter også kommunene, og det forebyggende arbeidet vil først lykkes når alle aktørene investerer i dette samarbeidet. Her forventes det også jevnlige møter mellom lokale politiledere og kommunene for å diskutere felles utfordringer.

Vårt mål er at Nordland skal være trygt for de som bor og ferdes her. Det jobber vi for hver eneste dag. Men vi vil jobbe annerledes!

Politimester Tone Vangen