Millioner til Bø-tunnelen

Endelig blir det en oppgradering av Bø-tunnelen, når det nå blir satt av 120 millioner kroner på fylkets veibudsjett for blant annet ny belysning, drenering og sikkerhetsutstyr.

Bent-Joacim Bentzen, fylkesråd for samferdsel i Nordland, forteller at det nå blir bevilget 120 millioner for oppgardering av Bø-tunnelen (foto: NFK).

Fylkesrådet ønsker full oppgradering av tunnelen til Bø i Vesterålen. – Jeg er veldig glad for at vi i år har funnet rom for dette prosjektet i vårt forslag til økonomiplan for de kommende fire årene, sier fylkesråd for samferdsel Bent-Joacim Bentzen (Sp).

Bø-tunnelen, også kjent som Ryggedalstunnelen ligger på fv. 820. Fylkesrådets forslag betyr at tunnelen vil få en full rehabilitering og oppgradering. Tunnelen vil etter arbeidene oppfylle krav gitt av tunnelsikkerhetsforskriften og omfatter etablering av drenssystem og oppsamling av farlige væsker. Det skal monteres drifts-/brannventilasjon, ny belysning og sikkerhetsutrustning som nødstasjoner, brannslukkingsapparater og nødtelefoner.

– Det blir installert nødnett og DAB+ i tunnelen, samt nye tekniske bygg. Det er foreslått at arbeidet skal begynne i 2021 og fullføres i 2022. Dette blir et bra løft for sikkerheten på fylkesveg 820, sier Bentzen.

Tunnelen er én av 26 tunneler på fylkesveg i Nordland som er omfattet av Tunnelsikkerhetsforskriften. Formålet med forskriften er å sikre laveste tillatte sikkerhetsnivå for trafikanter i tunneler, ved krav til å forebygge kritiske hendelser som kan sette menneskeliv, miljøet og tunnelanlegg i fare og til å sørge for vern i tilfelle av ulykker.

– For to år siden måtte dessverre oppgraderingen av tunnelen utsettes da fylkestinget heller ønsket å prioritere andre trafikksikkerhets-prosjekter. Sammenlignet med økonomiplanen som ble vedtatt i fjor, klarer vi å framskyve prosjektet med ett år. Det er jeg veldig glad for, sier Bentzen.

En grov kostnadsberegning utført av Statens vegvesen viser at det vil koste Nordland to mrd. kr for å oppgradere samtlige 26 tunneler etter forskriften. Dette har fylkeskommunen fått frist til 2025 med å utføre. I kommende økonomiplan er det kun Ryggedalstunnelen som har fått tildelt midler.

-Med de midler som er til rådighet har ikke Nordland fylkeskommune mulighet til å innfri disse kravene innen fristen. Det er urimelig av staten å pålegge tunnelfylkene denne byrden uten reell kompensasjon. Vi gleder oss likevel over å ha klart å prioritere opp Ryggedalstunnelen, sier Bent-Joacim Bentzen.