Mange i «skjult ledighet»

I tillegg til de som er meldt arbeidsledige og syke, så er det mange tusen som får arbeidsavklaringspenger fra NAV. Bare i Nordland er det nær 5.500 i en «skjult ledighet» og uten jobb.

Av kommunene i Vesterålen er det Sortland og Hadsel som har flest innbyggere på AAP, med henholdsvis 297 og 214 personer. Til sammen er det 787 av Vesterålens innbyggere som mottar denne formen for bistand fra NAV.

Mens det er registrert vel 300-400 helt arbeidsledige i Vesterålen, er det altså dobbelt så mange som er satt over på en ytelse der man venter på avklaring om fortsatt arbeid eller overgang til uføretrygd.

I september 2019 var det 5.436 personer i Nordland som mottok arbeidsavklaringspenger. Dette er en nedgang på 1.144 personer fra samme måned i fjor, noe som tilsvarer en reduksjon på 17 prosent.

Noe av nedgangen kan forklares med skjerping av regelverket for arbeidsavklaringspenger fra 1. januar 2018. I Nordland er det 3,6 prosent av befolkningen mellom 18 og 66 år som er mottakere av arbeidsavklaringspenger, mot 3,4 prosent for landet som helhet.

I andre kvartal 2019 sluttet 880 personer å motta arbeidsavklaringspenger. Sammenlignet med andre kvartal 2018 er det 8 flere personer med avgang fra arbeidsavklaringspenger. I løpet av tredje kvartal 2019 ble 617 nye personer registrert som mottakere av arbeidsavklaringspenger i Nordland. Det er 18 prosent flere enn i tredje kvartal i 2018.

– Det er særlig viktig for mottakere av arbeidsavklaringspenger at NAV har godt samarbeid med arbeidsgivere, helse og utdanning, sier Cathrine Stavnes, direktør ved NAV Nordland. – Unge under 30 år er en hovedprioritering i NAV. Sammen med helse og utdanning vil NAV jobbe med tidlig og tett oppfølging for å øke overgangen til utdanning og arbeid for denne gruppen.

Blant unge under 30 år var det registrert 1 279 mottakere av arbeidsavklaringspenger. Det utgjør 3,5 prosent av befolkningen i aldersgruppen 18-29 år og er 198 færre enn samme måned i fjor. Det er kun Agder-fylkene som har høyere andel unge under 30 år med arbeidsavklaringspenger, 4,5 prosent i Aust-Agder og 4,3 prosent i Vest-Agder.

Ved utgangen av september 2019 var det 8 249 personer med nedsatt arbeidsevne i Nordland. Dette er 776 færre sammenlignet med september 2018, en reduksjon på 9 prosent. Personer med nedsatt arbeidsevne utgjør ved utgangen av september 5,5 prosent av befolkningen mellom 18 og 66 år.