Litt lavere fart

Vesterålsgata gjennom Sortland by får snart nedsatt fartsgrense til 40 km/t. Det blir imidlertid kun en kort strekning på 800 meter dette vil gjelde, gjennom selve bysentrum.

Fylkesråd Monika Sande (foto: NFK/Thor-Wiggo Skille).

Fra lokalt hold har det vært presset på for nedsatt fart for bilene gjennom Vesterålsgata. Dette er en fylkesvei som styres av Nordland fylkeskommune.

Nå har fylkesråd Monika Sande sendt formell henvendelse til Statens vegvesen.

Hun ber om 40 kilometer i timen over en strekning på 800 meter.

– Det har over langt tid vært etterlyst lavere fart gjennom Sortland sentrum.

Nå ber vi om at fartsgrensen settes ned fra rundkjøringen til Søndre Frydenlund allé, sier fylkesråd Sande.

Kommunen bad egentlig om nedsatt hastighet på en 3 kilometer lange strekning.

Både Statens vegvesen og fylket har tidligere konkludert med at det ikke er grunnlag for å sette ned fartsgrensen på hele denne strekingen.

– Det vil være mer effektivt med 40-skilting der behovet er størst.

Da opplever bilistene en endring som får ned farten.

Blir 40-sona for lang og det ikke er samsvar mellom det som oppleves langs veien og fartsgrensen, vil respekten for skiltinga undergraves og det kjøres fortere, argumenter Sande.

Vesterålsgata har mange myke trafikanter som krysser veien akkurat ved sentrum.

Veien er en del av Nasjonal sykkelrute 1 og er den strekningen med tredje mest trafikk av alle fylkesveier i Nordland.

– Det er viktig at vi finner en god balansegang mellom hensynet til myke trafikanter, lokal trafikk og gjennomgående trafikk.

Fartsgrensene må bli forstått som korrekt, og vil da bli respektert, sier Sande.

Fylkesråden har tro på at anmodningen om nedsatt fartsgrense som nå er sendt til Statens Vegvesen som skiltmyndighet, vil kunne bli vedtatt.

Den foreslåtte reduksjonen ivaretar alle hensyn og er innenfor skiltforskriftens mulighetsrom.

– Etter hvert kommer det ny rundkjøring på Kjempenhøy i sør.

Når den er på plass, må det gjøres en helhetsvurdering om hvorvidt 40-sona bør utvides noe sørover for også å omfatte rundkjøringa, avslutter fylkesråd Monika Sande.