Kystradar legges ned

Innen 2-3 år vil kystradaren på Valaksla over Stø bli lagt ned. Forsvaret vil ikke satse videre på de 8 radarstasjonene i Nord-Norge, som man mener kan erstattes med annen teknologi.

Havna på Stø er om vinteren fylt av fiskebåter og bankene utenfor er blant Norges mest aktive fiskefelt. Radaranlegget på toppen av Valaksla skal nå avvikles, da Forsvaret mener man ikke har bruk for det lenger.

-Det finnes ingen klar plan for hva som skal erstatte kystradarkjeden når den legges ned. Ingen under det øverste nivået i Forsvaret skjønner hvorfor man gjør dette. Det er ingen logikk bak avgjørelsen, sier Bjørn Arne Pedersen, som er tillitsvalgt i Norges Offisersforbund i Kystradar Nord til Dagsavisen. Da Stortinget behandlet langtidsplanen for Forsvaret før jul, ble det vedtatt at kystradarkjeden i Nord-Norge skal avvikles.

For Pedersen er det viktig å få fram at radarsystemet ikke bare er viktig militært, men også for sivilsamfunnet i Norge. Han viser til at Kystverket er avhengig av Forsvarets radarsystem. Politiet, tollvesenet, redningssentralene, havarikommisjonene og fiskeriene bruker også informasjonen som radarstasjonene produserer.

-Systemet er gammelt og det er krevende å fremskaffe reservedeler. Det kan ikke utelukkes at enkelte av radarene vil fungere i flere år framover, men Forsvaret mener at de skal utrangeres fram mot forventet levealder, cirka 2020, og basert på deres tekniske tilstand. Det vil si at de skal utrangeres når de trenger nytt vedlikehold, sier Ann Kristin Salbuvik, pressekontakt i Forsvarsdepartementet til Dagsavisen.

Dette betyr at radaranlegget på Stø, som de andre 7 stasjonene, kan bli stengt i løpet av 2-3 år eller på kort varsel.

-I langtidsplanen for Forsvaret er det ikke prioritert ressurser for å erstatte kystradarene. Dette er i tråd med Forsvarets råd og innspill. Forsvarets behov for å etablere nødvendig maritim situasjonsforståelse ivaretas av andre overvåkingskapasiteter, blant annet ved en økt satsing på bruk av satellitt og kooperative systemer som for eksempel AIS. Evnen til situasjonsforståelse må også ses i sammenheng med en satsing på Etterretningstjenesten og en økning i antall seilingsdøgn med Sjøforsvarets fartøyer, sier Salbuvik.

Formannskapet i Øksnes fattet i fjor en uttalelse om akkurat dette, før langtidsplanen for Forsvaret var fastlagt. Her uttrykker man bekymring for nedleggelse av kystradarne. -En nedlegging av denne kjeden vil skape flere utfordringer. For det første kan det svekke kontrollen over havområdene, noe som kan få konsekvenser både sivilt og militært. På den annen side har stasjonen lokalt ansatte i Øksnes som vil bli berørt, skrev Øksnes-politikerne i sin uttalelse da, men ble altså ikke hørt.

Forsvarets kystradartjeneste har eksistert i over 50 år. Radarkjeden består i dag av åtte stasjoner i Nord-Norge, fra Træna i sør til Varanger i nord. Kystradar Nord ble modernisert på midten av 1990-tallet som del av et NATO-prosjekt. Radarkjeden driftes i dag Cyberforsvaret. Hver stasjon er normalt bemannet med tre befal. Kystradar Nord er det eneste overvåkingssystemet som kontinuerlig oppdaterer det som skjer langs kysten i Nord-Norge 24 timer i døgnet.