Inhabil på Kringelen

Fylkesmann Hill-Marta Solberg mener selv hun er inhabil i saken omkring steinbruddet på Kringelen i Sortland. Nå ber hun om at en annen fylkesmann overtar saken for å sikre klare linjer.

Styreleder i Bulldozer Maskinlag AS er svoger til fylkesmann Hill-Marta Solberg og hun mener derfor at en annen fylkesmann må overta saksbehandlingen omkring steinbruddet på Kringelen i Sortland (fotomontasje Vny).

Striden omkring Kringelen massetak har versert i flere år, med utgangspunkt i klager fra noen naboer og en reindriftsutøver. Sortland kommune jobber nå med å lage en arealplan for hele kommunen, utenom byen, og her inngår steinbruddet. For tiden er det stor aktivitet i dette masseuttaket i regi av Bulldozer Maskinlag AS, som har oppdraget med å lage gang- og sykkelveg fra Holmen til Maurnes for Nordland fylke.

Sortland kommune har nylig bedt om en uttalelse fra Fylkesmannen i Nordland angående «midlertidig dispensasjon fra reguleringsplankrav i kommuneplanens arealdel». En slik uttalelse er det ikke Solberg selv som skriver, men hun er likevel den som formelt undertegner.

Styreleder i Bulldozer Maskinlag AS er Oddbjørn Toften. Han er gift med Tone Toften, som er søster til fylkesmann Hill-Marta Solberg.

-Fylkesmannen er i familie med styreleder for entreprenøren som benytter masseuttaket. Vi mener det å gi en høringsuttalelse vil være med på å tilrettelegge grunnlaget for kommunens avgjørelse i dispensasjonssaken, og at det kan stilles spørsmål ved vår habilitet, jf. forvaltningsloven § 6 annet ledd. Det bes derfor om at det oppnevnes settefylkesmann i saken. Vi har tidligere i saken gjort henvendelser til kommunen og det er gitt veiledning. Dette ble gjort før vi ble kjent med vår inhabilitet, skriver Hill-Marta Solberg nå til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Hun ber derfor om at oppnevnes en «settefylkesmann» som kan overta denne saken. Det vil trolig bety at sakene om steinbruddet i Kringelen heretter må behandles av fylkesmannen Nord-Trøndelag, som er bedt om å ta over.

-En nabo til masseuttaket har også henvendt seg hit per telefon og bedt om at vi følger opp virksomheten etter forurensningsregelverket. Fylkesmannen fører tilsyn med bestemmelsene i forurensningsforskriften kapittel 30, og har myndighet til å anvende bestemmelser i forurensningsloven som bl.a. går på å gi pålegg. Vi anser oss som inhabile også når det gjelder oppfølging etter dette regelverket, skriver Solberg til departementet.

Verden er ikke så stor og i Kommunal- og moderniseringsdepartementet sitter tidligere ordfører i Sortland, Grete Ellingsen, som statssekretær. Hun skaper neppe noen habilitetsproblem og KMD skal jo bare finne en ny passende fylkesmann for denne saken. Valget på Nord-Trøndelag var ganske naturlig, som nabofylke til Nordland.