Redd for vannkilde

Anleggstrafikken opp til Ånstadblåheia Vindpark vil bli massiv og Mattilsynet advarer nå Sortland kommune mot forurensingsfaren. Mattilsynet vil ikke ha frakt av kjemikalier forbi Storvannet.

Storvannet til venstre i bildet er eneste vannkilde for Sortland by og store deler av kommunen ellers. Om det slipper ut olje eller kjemikalier i vannet, vil det få svært store konsekvenser. Til høyre i bildet vil det nå bli stor anleggsaktivitet med utbygging av 14 vindturbiner. 

-Mattilsynet har vurdert de tiltakene vannverkseier og utbygger beskriver. Det er av største viktighet at Storvannet og nedslagsfeltet til dette beskyttes så langt som overhode mulig. Storvannet er hovedkilden til Sortland og er per dags dato eneste vannkilde for Sortland by. Forurensning av kilde eller nedslagsfelt vil kunne få store konsekvenser for drikkevannsforsyningen. Det er derfor viktig at aktiviteter som kan medføre risiko for forurensning av drikkevannskilden holdes på et minimum.

Dette skriver avdelingssjef Terje Skomsvold i Mattilsynet i et brev til Sortland kommune. Han påpeker at vindparken blir plassert utenfor nedslagsfeltet til Storvannet, men at aktiviteter innenfor nedslagsfeltet i anleggsperioden må holdes på et minimum. Anleggstrafikk forbi Storvannet må skje i henhold til vannverkseiers regelverk. Transport av bunkersolje, smøreoljer, kjemikalier og lignende skal ikke forekomme i nedslagsfeltet.

Disse spørsmålene ble nylig drøftet i et møte mellom Sortland kommune, Ånstadblåheia Vindpark og Nordkraft. Under utbyggingen av vindparken ønsker utbygger å la noe anleggstransport gå gjennom nedslagsfeltet til Sortland vannverk, men både utbygger og kommunen ønsker å skjerme drikkevannskilden så langt som praktisk mulig. Mattilsynet pålegger Sortland kommune å føre oppsyn med den aktiviteten som kan medføre risiko for forurensning av drikkevannet.

Om det blir aktivitet og transport innenfor nedslagsfeltet til Storvannet, vil Mattilsynet ha søknad om dispensasjon, slik at man eventuelt kan gi tillatelse til dette.