Kunstnerhuset må selges

I forhold til andre kommuner bruker Sortland 4 ganger mer på kulturbygg og 50% mer på sektoren kultur og idrett. Kunstnerhuset bør derfor helst selges for å begrense utgiftene noe.

Sortlands gamle sykestue er mer enn 100 år og har vært brukt som kunstnerhus frem til Kulturfabrikken åpnet. Nå er spørsmålet om kommunen skal selge eiendommen.

Sortland satser tungt på kultursektoren. Kommunen ligger i landssammenheng svært høyt på satsing på kultur og bruker i dag ca. kr 3.000,- pr innbygger (2016-tall). Gjennomsnittet pr innbygger i Norge er kr 2.100,-.

Isolerer en kostnader på kulturbygg, koster det for Sortland årlig kr 1.061,- pr innbygger. Dette er 400 % mer enn hva som er snittet for landet, og betyr at Sortland altså bruker 4 ganger mer enn andre kommuner på sine kultur og idrettsbygg.

Dette er de nøkterne fakta som politikerne nå får på bordet fra rådmann Randi Gregersen, når det igjen skal drøftes om Kunstnerhuset skal selges eller fortsatt eies og driftes av kommunen. Rådmannen påpeker at det vil påløpe store kostnader ved å ikke selge.

-Hvis Sortland kommune skal videreføre et engasjement i Kunstnerhuset må det tas hensyn til at man i dag allerede har 73.000 kvadratmeter areale i kommunale bygg. Det er her et etterslep på vedlikehold de nærmeste 10 årene med 132 millioner, sier rådmann Gregersen.

På sin diplomatiske måte påpeker hun at det bør sterkt vurderes å selge kunstnerhuset. -Rådmannens konklusjon er at man må vurdere hvorvidt man ønsker å forplikte kommunen økonomisk for investering i et fysisk tilbud for et «ikke-pålagt tjenesteområde», hvor man allerede bidrar med betydelige midler, sier Gregersen.

Saken skal drøftes av formannskapet på torsdag og rådmannen legger den frem uten en konkret anbefaling. Hele saksutredningen gir imidlertid klare signaler om at det er store økonomiske konsekvenser for kommunen, dersom man nå ikke vil selge. I samme møte skal politikerne ta stilling til penger for å bevare Jennestad brygge, der man nå trenger 1,25 million for å sikre fundamentene.

Gregersen påpeker også at det er private som har meldt sin interesse for Kunstnerhuset og at det trolig blir en like god bevaring av byggets struktur og kvalitet om det blir en privat eier, i stedet for en offentlig.

Om eiendommen skal settes i stand vil det bety en investering på 4,5 millioner. Det følger videre med årlige kostnader på ca 460.000 kroner. Et optimistisk anslag over inntekter, som man hittil ikke har greid å skaffe, sier at det kan komme inn 240.000 kroner årlig. Dette betyr at kommunen må dekke flere hundre tusen kroner i all fremtid.

Forslaget er å overdra bygget til Kulturfabrikken Eiendom AS, mens den skal driftes av Kulturfabrikken Sortland KF. Kunstnerhuset blir dermed en del av et samlet tilbud for kunst og kultur i Sortland by, der kommunen allerede betaler ca 28 millioner i årlig overføring.

En venneforening er stiftet og denne har gjort en del dugnad på Kunstnerhuset med skraping og maling. Dugnadene har likevel ikke større betydning enn maksimalt en halv million. Resten må gjøres av profesjonelle og Sortland Entreprenør AS har levert et anbud som lyder på ca 4,5 millioner.

Et alternativ til åpent og fritt salg av eiendommen er at kommunen stiller krav til den nye eieren om å fortsette driften av et kunstnerhus. Dette vil trolig bety at man får langt lavere pris for eiendommen, enn om den ble solgt uten klausuler. Dette skal nå politikerne vurdere for 3. gang, ettersom saken har vært oppe til debatt i flere runder tidligere.

Når det gjelder Jennestad brygge er det ikke aktuelt nå med åpent og fritt salg til private, men det kan være aktuelt å overføre eiendommen til en stiftelse der kommunen også deltar. Dermed kan det hentes inn penger til vedlikehold fra andre kilder enn kommunekassen. På sikt må det også her til store beløp for å vedlikeholde brygga, som har lidd under manglende «omsorg» i flere år.