Kryss koster millioner

Allerede før noen planer er vedtatt og en meter veg er bygget, har Sortland kommune betalt 1,3 millioner til konsulenter som planlegger kryssene på Strandskog og Kjempenhøy.

Advokat Reidar Sverdrup hos Advokatfirma Kluge har fått 467.000 kroner i honorar for å vurdere saken om Strandskog næringsområde. Advokatens timepris er kr 3.400,- pluss moms (fotomontasje).

Det er altså to store utbygginger på Sortland som skaper utfordringer for kommunen med hensyn til utbedring av vegnettet. Både på Strandskog og Kjempenhøy må det lages nye kryss mot Vesterålsgata. Dette må selvsagt planlegges nøye før arbeidet kan starte og rådgivere må da leies inn.

Reguleringsplanen for Kjempenhøy omfatter også brannstasjonen og krysset til Strandgata. Her er det Multiconsult AS som lager skissene, og så langt har Sortland kommune betalt ut 570.000 kroner (ex.mva.) til selskapet for deres arbeid med saken. Og ennå er det ikke blitt noen avklaring om krysset mot Vesterålsgata.

Den største floken er imidlertid på Strandskog, der det er blitt ganske uoversiktlig med mange vedtak som griper inn i hverandre. Coop åpner sine nye Extra-butikker om få dager, og da skal det brukes en midlertidig innkjørsel via Snekkervegen.

Denne skal fjernes igjen når krysset mellom Steirovegen og Vesterålsgata er blitt opparbeidet og fornyet slik planen opprinnelig var. Det kan imidlertid ikke skje før kommunen er blitt enig med naboene på nedsiden av vegen. Byggmakker, Biltrend og flere andre naboer har klaget på at de vil miste avkjørslene sine.

Oslo-advokat Reidar Sverdrup hos Advokatfirma Kluge AS har vært leid inn for å se på eiendomsforholdene her og til nå har dette kostet kommunen 467.000 kroner pluss moms.

Dette forteller fagleder Brynjulv Øverby i tre brev til Rolf M. Lossius, som er rådgiver for grunneierne på Strandskog. Lossius har bedt om innsyn i hvilke kostnader kommunen til nå har pådratt seg i disse sakene. Alpha Konsulent AS og Lossius er leid inn av Byggmakker, Biltrend og de andre naboene på nedsiden av vegen.

I tillegg til advokat Kluge har kommunen så langt dekket 160.000 kroner til Plankontoret, 40.000 kroner til Multiconsult og 70.000 kroner til diverse andre firma. Disse beløpene gjelder arbeid med planene for Strandskog næringsområde.

Til sammen har altså Sortland kommune brukt 1,3 millioner på disse to sakene, Kjempenhøy og Strandskog. Og det er før det er gjort endelige vedtak og før det er bygget en meter ny veg. Kostnader til egne ansatte i rådhuset er ikke tatt med her, men også her er det brukt mange arbeidstimer på disse sakene.

Utbygginger av denne størrelse kan dermed være svært krevende for en kommune, når det glipper litt i den første planleggingen. Det var egentlig meningen at Sortland Handelseiendom AS skulle betale alle kostnader for utbyggingen på Strandskogjordet, men nå sitter Sortland kommune trolig igjen med en saftig regning før alle ting er kommet på plass.

Det samme skjer ved Kjempenhøy, der utbygger Steinsvik, Kiwi og Sortland senter trolig betaler et symbolsk beløp, mens kommunen må dekke størstedelen av vegbyggingen opp mot Vesterålsgata.

Det vakte litt oppsikt for et år siden da det ble kjent at Sortland hadde hyret inn en Oslo-advokat i disputten med de private grunneierne på Strandskog. Advokat Sverdrup skrev da til kommunen at hans timepris er kr 3.400,- pluss moms. Advokatfirmaet ville imidlertid gi kommunen 15% rabatt på oppdraget og bruke advokat Marianne Bjørnsen på deler av jobben. Hennes timepris er kun 1.850 kr pluss moms. Det er ikke kjent om Kluges oppdrag for kommunen er avsluttet.