Kjøper myr for 12 millioner

Myr er et naturlig CO2-lager. Sortland kommune vil kjøpe 380.000 kubikkmeter myr for 12,5 millioner til nye tomter i Vestmarka industriområde. Det kan bli en skikkelig miljøbombe.

Myrområdet midt på bildet, ved Selnes, kan bli nye industritomter, men først må 2,5 meter myr graves ut i grunnarbeidet (arkivfoto).

Kommunen er blitt enig med de største grunneierne ved Selnes-Ånstad om å kjøpe deler av eiendommene deres for 82 kroner pr kvadratmeter. Planen er å overta 154 mål for 12,6 millioner kroner.

Takstene viser at man betegner hele området som myr, der dybden er anslått til å være i gjennomsnitt 2,5 meter. For å sikre stabile grunnforhold til nye bygg, må trolig store deler av myra graves ut og erstattes av steinmasser.

Man kan derfor si at det er snakk om opptil 380.000 kubikkmeter myr som kanskje skal graves ut. Kostnadene ved dette er en side av saken, men det klima- og miljømessige er kanskje aller viktigst.

Urørt myr inneholder svært mye karbon og når denne graves ut eller dreneres så omdannes dette gradvis til CO2 som slipper ut i lufta. Miljøhensyn taler derfor for at man skal verne myra i større grad enn før.

Hadsel kommune fikk for et par år siden gjort en beregning av CO2-utslipp fra et påtenkt boligfelt på Børøya. Her var det snakk om utgraving av 25-36.000 kubikkmeter myrmasse. Da ble det anslått utslipp av et sted mellom 6.500 og 10.000 tonn CO2.

Volumet det nå er snakk om i Vestmarka er altså 10 ganger større, og dermed kan det være snakk om 100.000 tonn CO2 som potensielt vil slippe ut dersom planene blir gjennomført.

Hele Vestmarka industriområde er utbygget og derfor trenges det nye tomter for nye næringsbygg ved Sortland.

Saken ble drøftet i Sortland formannskap 18. juni og fikk da enstemmig bifall. Kommunen har nå sendt ut kjøpekontrakt til de største eierne i feltet. Bjørn Bygd eier vel 55 mål som kommunen vil betale 4,5 millioner for. Anne, Eli og Per Johansen eier 68 mål som kommunen vil betale 5,5 millioner for.

I tillegg kommer 6 mindre parter som vil koste omkring 2 millioner for kommunen. Her har ikke alle godtatt prisen på 82 kroner pr kvadratmeter, men noen har sagt OK og dermed fått tilsendt kjøpekontrakt.

Kjøpekontraktene inneholder imidlertid noen forbehold. Avtalen bortfaller dersom den kommende reguleringsplanen ikke åpner for næringsformål eller at andre grunner gjør det uhensiktsmessig kostbart i forhold til nåværende beregninger å etablere næringsområde.

Kommunen tar dessuten forbehold om at budsjettet og kostnadene blir godkjent av politisk organ, som i dette tilfellet trolig blir kommunestyret.

Det er beregnet at norske myrer lagrer karbon tilsvarende minst 3500 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Dette tilsvarer nesten 400 års bilkjøring på norske veier om man legger til grunn utslippene fra veitransporten i 2017.

NIBIO har beregnet at norske myrer lagrer på fem prosent av landarealet minst 950 millioner tonn karbon, tilsvarende Norges årlige utslipp av klimagasser i 66 år.