Tildelt 68 millioner

Vesterålens 5 kommuner får tildelt 68 millioner kroner fra Havbruksfondet denne gang. Noen er skuffet, mens andre er fornøyd. Hadsel stikker av med nær 25 av disse millionene.

Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen har delt ut penger fra Havbruksfondet, der oppdretterne har betalt inn sine andeler (foto: Fiskeridep.).

Tildelingen fra Havbruksfondet speiler hvor mye oppdrett det er i den enkelte kommune. Da er det naturlig at Hadsel blir vinneren i Vesterålen, med Nordlaks som sin viktige hjørnesteinsbedrift.

Hadsel får nå 24,8 millioner kroner inn i kommunekassen, mens Øksnes kommer på en god andreplass med 17,5 millioner. Sortland får 14,1 million og Bø tildeles 10 millioner.

Foreløpig ligger Andøy langt bak nabokommunene innen oppdrett og her blir det kun 1,8 millioner som finner veien til rådhuset i Andenes.

– Landets oppdrettskommuner gjør en viktig jobb med å legge til rette for oppdrettsnæringen. I 2020 og 2021 vil kommunene få en rekordstor belønning for innsatsen. Nå er det klart hvordan første del av utbetalingen vil fordeles, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

140 kommuner og 7 fylkeskommuner kan dele 2,25 milliarder kroner. Oversikten over hvor mye hver av dem får, ble offentliggjort tirsdag.

Inntekter til kommunene fra oppdrettsnæringen fordeles gjennom et havbruksfond. Fondet ble opprettet for at kommunene og fylkene som legger til rette for havbruksnæringen skal få en belønning.

Innbetaling til Havbruksfondet kommer fra tildelinger av vekst i oppdrettsnæringen. I 2018 fikk fikk kommunene omtrent 2,8 milliarder kroner. I 2019 fikk de utbetalt omtrent 450 millioner kroner.

Stortinget har bestemt at kommunene skal få en fast sum til fordeling i år og neste år. I år blir det utbetalt 2,25 milliarder kroner, og i 2021 blir det utbetalt 1 milliard kroner.

– Kommunesektoren vil få mer utbetalt i kroner og øre i år og til neste år, sammenlignet med perioden 2018-2019. Jeg vil derfor si at kommunene kommer svært godt ut, sier Ingebrigtsen.

– Det er viktig at kommuner får direkte økonomiske fordeler med å legge til rette for en viktig næring i distriktene. I tillegg ser jeg at mange kommuner bruker disse ekstrainntektene til å legge til rette for nye bedrifter, og økt verdiskaping i sine lokalsamfunn. Dette bidrar til å utvikle kystsamfunnene våre og skape nye jobber i Distrikts-Norge, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Fra 2022 vil kommunene få 40 prosent av salgsinntektene fra ny kapasitet, fordelt gjennom Havbruksfondet. I tillegg vil kommunene få inntekter fra en produksjonsavgift som vil ligge på rundt 500 millioner kroner årlig.

– Kommunene vil få mer stabile og forutsigbare inntekter. Hittil har det vært høyst varierende hvor mye kommunene har fått. Med produksjonsavgiften svarer vi opp et mangeårig ønske fra oppdrettskommunene, sier Ingebrigtsen.

Havbruksfondet ble opprettet i 2016. Målet med fondet er å stimulere kommunene til å legge til rette for havbruksnæringen.

– Mer havbruk vil bidra til økt matproduksjon og ytterligere inntekter til kommunene og staten. Dette vil gi kommunene store inntekter, samtidig som vi ikke må glemme at mange av de viktigste velferdstjenestene i landet finansieres av statskassen. Alle som benytter seg av velferdstjenester i landet vårt, er tjent med at også statskassen får tilført nye inntekter, sier Ingebrigtsen.

Artikkelen her bygger på en pressemelding fra Fiskeridepartementet.