Kirken holder stand

Den norske kirke (statskirken) holder stand lokalt som det desidert største trossamfunnet. Det er ellers nå 54 forskjellige små trossamfunn bare i Sortland, med til sammen 621 medlemmer.

sortland-kirke

Sortland kirke er fortsatt den institusjonen som samler nesten hele befolkningen i tro og livssyn i Sortland kommune.

Kommunene skal gi samme økonomiske tilskudd til andre trossamfunn, som Den norske Kirken får. Nye tall er derfor sendt ut fra Brønnøysundregisteret og her lister man opp alle de forskjellige som er berettiget til støtte. Også de som slett ikke tror, som medlemmene av Humanetisk Forbund, får tilsvarende bidrag i penger. Sortland har 122 registrerte humanister, der de aller fleste er medlemmer av Humanetisk forbund.

Ellers viser listen at det stadig blir flere med tro som er hentet på andre siden av jorden. Muslimer, buddhister og andre livssyn som har stor utbredelse i Midt-Østen og Asia, finner vi også i Sortland. Det er imidlertid ganske få av disse, selv om antallet øker. Den største gruppen her er muslimer, med et samlet antall på 64. Disse kommer imidlertid fra en hel rekke trosretninger og menigheter, fordelt på 5 litt større og 12 små muslimske trossamfunn.

Buddhistene utgjør en svært liten gruppe på bare 16 personer. Samme størrelse finner man også på 7.dags adventistene.

Innen den kristne tro er det mange retninger. Katolikkene utgjør 123 personer i Sortland, pinsevennene 36 personer og ulike kristne frimenigheter er til sammen 163 personer. Jehovas vitner er bare 18, mens Metodistene er kun 5.

Til sammen er det altså 621 personer som nå står tilknyttet menigheter som ikke faller inn under Den norske kirke. Sortland har mer enn 10.200 innbyggere, så det er altså en liten andel som ikke er med i den brede folkekirken.

Selvsagt kan det være noen som ikke er meldt inn i noe trossamfunn eller organisasjon, og de faller helt utenom den statistikken som er lagt frem her.

Tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke (Dnk) kan i medhold av henholdsvis lov om trossamfunn (trossamfunnsloven) og lov om tilskudd til livssynssamfunn kreve årlige tilskudd per medlem fra kommunene der det bor tilskuddstellende medlemmer. Tilskuddet skal være av en slik størrelse at det om lag tilsvarer kommunens budsjetterte utgifter til Dnk per medlem.