Ikke funkis i Nyksund

Planene om et funkishus midt i Nyksund har møtt motstand og nå setter trolig også kommunen foten ned. Både fylket og gårdeierforeninga har uttalt seg negativt om funkisstilen.

Slik vil man ikke ha byggestilen i Nyksund, og mange parter anbefaler nå tomteeierne om å justere planene slik at det passer inn på stedet (skisse: Arkide/Ferra consult).

-Nyksund er et verdifult kulturminnemiljø av regional betydning. Reguleringsplanens intensjon er å bevare dette miljøet. Helheten i hele Nyksund-miljøet er av stor betydning. Vår oppfatning er at det omsøkte tiltaket i for sterk grad vil bryte med det eksisterende bygningsmiljøet og også med gjeldende reguleringsbestemmelser. Det vil etter vårt syn være en fordel om tiltaket skaleres ned og justeres mer i tråd med omgivelsene.

Dette var uttalelsen som nylig kom fra Nordland fylke og spesialrådgiver Egil Murud. Han jobber med denne typen saker over hele fylket for å bevare gamle kulturminner og ivareta bygningsvern. Murud liker altså ikke at det blir et funkishus midt inne i Nyksund, der alle andre hus har saltak.

Det er 4 personer som har fått festerett til «bakeritomta» i Nyksund. Dette blir i skråningen litt nedenfor «kapellet». Geir Jørgensen og Lene Hartz Jørgensen, samt Stian Jørgensen og Caroline Rugeldal står alle oppført med en firedels festerett. Caroline Rugeldal er NRK-journalist som bor i Tromsdalen. Geir Jørgensen bor i Harstad og er avdelingsdirektør i Statens Vegvesen, men med bred bakgrunn fra næringslivet tidligere.

Tomta eies av Øksnes kommune og er verdsatt til 25.000 kroner. Årlig festeavgift er avtalt til en tusenlapp. Festeavtalen ble inngått i fjor høst og tomta er på 366 kvm. Søknaden om nybygg ble sendt til Øksnes kommune i vår.

Byggesaken ble omtalt i Vesterålnytt den 10. april og like etter sendte Carl B. Christiansen et brev til Nordland fylke og Øksnes kommune på vegne av Nyksund gårdeierforening. Han påpeker her at foreninga er positiv til nybygg og investeringer i Nyksund, men at planene i denne saken bryter med «det opprinnelige uttrykket i værret».

Det planlagte funkishuset ville komme midt i bildet, i skråningen der «bakeriet» tidligere stod. Byggestilen er ellers mer eller mindre spisse slatak, og denne stilen ønsker man å beholde i Nyksund (arkivfoto).

Hovedutvalget for teknisk sektor i Øksnes skal behandle denne saken på onsdag. Forslaget fra saksbehandler Jon Magnus Larsen er at søknaden blir avvist. Det omsøkte tiltaket krever dispensasjon både for bygningens materialbruk og form, i tillegg til utnyttelse og adkomst for tomta. Larsen mener utvalget ikke bør gi dispensasjon.

Om dette blir det endelige vedtaket vil det trolig danne «presedens», slik at også andre nybygg i Nyksund heretter vil måtte forholde seg til kravet om saltak. Dermed blir det ingen funkishus med flate tak i det erverdige fiskeværet, som hver sommer besøkes av mange skuelystne fra fjerne og nær.

Bakeritomta har en eksisterende mur som skal brukes som delvis fundament for nybygget. Man ønsker å beholde muren for å vise noe av det som tidligere har vært her. For å forankre det nye huset må det selvsagt støypes noe mer og her vil man også bruke gamle steiner fra bakmuren så langt det er mulig, skriver Ferra Consult i sin søknad til Øksnes kommune.

-Boligdelen vil fremstå moderne, men også speile bygningenes utforming langs kaifronten, skriver Torkil Nilsen hos Ferra. Bruksareal i nybygget er oppgitt til 169 kvm. Stilen utbyggerne har valgt omtales ofte som «funkis». Stilen preges av et forenklet formspråk; altså store flater, rette linjer og geometriske former. Betegnelsen funksjonalisme, som navn på en retning innen moderne arkitektur, brukes hovedsakelig i Skandinavia og i Norge forkortes det ofte til «funkis».