Ikke bare bare å bæsje

For å sikre et rent hav og rene strender må avløp og kloakk under kontroll og rensing. Sortland vil gjøre et krafttak på dette. Det setter prisen «pr bæsj» til ca 12 kroner, som alle må betale.

Ved brannstasjonen er et nytt stort renseanlegg under bygging.

De aller fleste steder i Norge går fortsatt kloakk og avløpsvann direkte ut i sjøen, med lite og ingen rensing. Slik er det også i Vesterålen.

Nå vil Sortland kommune ta et krafttak på dette området. Skifte ut gammelt avløpsnett, bygge pumpestasjoner og nye renseanlegg.

Prislappen for dette er anslått til 212 millioner kroner.

For hver enkelt husstand betyr dette en regning i årene fremover på ca 4.500 kroner – vel tusen kroner mer enn i dag.

Satt litt på spissen betyr det at en daglig bæsj som skylles ned, vil koste ca 12 kroner for avløp og rensing.

Sortland er ingen stor kommune, men det bor mer enn 10.000 personer her og mange bor i eller nær bysentrum.

Et sikkert og moderne avløpsnett er da helt avgjørende for både deg og meg, pluss miljøet i boområdene, ved fjæra og i havet.

Slik er ledningsnettet i byen: Røde og sorte er svært gamle, mens blå og lilla er nyere.

Ledninger som ble lagt før eller like etter krigen, finnes det fortsatt mange av. Disse må snarest byttes ut.

Det er derfor et omfattende arbeid man nå skal i gang med. Traséene må graves opp og nye ledninger legges ned.

Teknisk etat i Sortland kommune har nå laget en samlet plan, som kalles «Kommunedelplan for avløp og vannmiljø».

Her har man satt planperioden til start i 2023 og avslutning i 2035.

Deler av denne store jobben er imidlertid allerede påbegynt.

Synlige ting er ny pumpestasjon ved blokkene i Kjempenhøy og renseanlegg ved brannstasjonen.

Det skal imidlertid komme flere pumpestasjoner og renseanlegg i og omkring Sortland by for å dekke alle boliger og bedrifter.

Ved pumpestasjonene samles en del avløp, som så pumpes videre til nærmeste renseanlegg.

Ved Kjempenhøy er det 100 boliger og mange bedrifter. Her kommer ny pumpestasjon for avløp.

Ikke nok med det som skjer i byen, men resten av kommunen skal også få kontroll på sine avløp.

Sigerfjord, Strand, Maurnes og Eidsfjorden er noen av stedene med mange boliger og likeså mange avløp.

Planen som nå er skissert antyder 1.000 meter nye avløpsledninger hvert år fremover. Det vil koste 80 millioner til sammen.

Så kommer pumpestasjonene og renseanleggene i tillegg. Sluttsummen vet ingen, men anslåes til 212 millioner.

En god del hus har private avløp, som altså kommunen ikke har direkte ansvar for. Disse skal nå også inn på rensingen.

Alle må betale for de investeringene som nå skal gjøres. «Vann og avløp» drives etter «selvkost-prinsippet», så brukerne betaler alt.

Avgiften for hver husstand og bedrift varierer, alt etter størrelse på huset og vannforbruket.

Det antydes et gjennomsnittlig nivå for avløpsgebyret i fremtidens Sortland med ca 4.500 kroner for en normal bolig.

Planen er ikke vedtatt ennå av politikerne.

Den ble lagt frem for formannskapet torsdag, men utsatt av ulike grunner.

Den skal legges ut offentlig til «høring», der alle interesserte kan komme med kommentarer og innspill.

Deretter blir den sluttbehandlet og vedtatt av kommunestyret, før den settes i verk for alvor.