Havvind påvirker fisk

Mange politikere og deler av industrien mener «havvind» må bygges ut langs hele norskekysten. Nye forsøk viser at torskelarver trekkes mot vindmøllene på grunn av lavfrekvent lyd.

Havforsker Alessandro Cresci ved HI i Bergen ute på tokt (foto: HI).

Når turbinene går, skaper det en kontinuerlig, lavfrekvent undervannsstøy som sprer seg utover fra havvindparken.

– Vi vet fra før at fisk og andre dyr i havet er sensitive for lyder, og at noen arter reagerer på lavfrekvent undervannsstøy, sier havforsker Alessandro Cresci ved Havforskningsinstituttet (HI).

– Det vi derimot ikke vet er hvordan fisk, og da spesielt tidlig i livet, som larver, reagerer på lyd fra havvindturbiner.

Dette er en ny næring, spesielt her i Norge.

Torsk er en av artene som er sensitiv for lavfrekvente lyder.

For å finne ut hvordan torsken i Nordsjøen kan komme til å reagere på havvindparkene som planlegges bygd ut, gikk forskerne konkret til verks.

De gjenskapte situasjonen i en fjord, om enn i mindre skala.

– Vi filmet torskelarver som drev naturlig i vannet inni gjennomsiktige akrylbur med nettingvegger.

Mens burene drev i vannet, brukte vi en høyttaler for å sende ut en kontinuerlig, lavfrekvent lyd på 100 Hz.

Vi ville se om lyden fikk larvene til å endre adferd, forklarer Cresci.

Rundt 90 torskelarver ble testet i vannet. Halvparten ble utsatt for støy, mens de andre fikk svømme i fred og ro.

Da larvene fikk svømme i fred, orienterte de seg klart mot nordvest.

Da lyden kom, dreide torskelarvene seg heller mot lydkilden.

– Dette er ett forsøk i liten skala, men resultatene våre viser at torskelarver som driver med havstrømmene forbi eller nær en havvindpark, kan bli tiltrukket av undervannsstøyen fra turbinene, sier HI-forskeren.

Kampen for å overleve fra larve til voksen torsk er svært tøff.

Derfor kan selv små endringer i gyte- og oppvekstområdene påvirke bestanden, og det er nyttig å vite hvordan ulike aktiviteter påvirker fisken.

Nå planlegger forskerne å teste ut andre kommersielt og økologisk viktige arter på samme måten.

– Det er viktig å lære mer om hvordan en ny næring, som havvind, kan påvirke fisk og økosystem, sier havforskeren.

Artikkelen her bygger på en melding fra Havforskningsinstituttet.