Gytefeltene beskyttes

Store områder omkring Vesterålen og Lofoten blir nå vernet mot oppdrett av torsk. Bakgrunn er at gytefeltene for skrei og kysttorsk ikke skal utsettes for påvirkning fra «kunstige gener».

Mye av Gavlfjorden, Sortlandsundet og ytre strøk av Vesterålen stenges for oppdrett av torsk (foto: Fdir).

Regjeringen tydeliggjør nå forbudet mot oppdrett av torsk i gyteområder og gytefelt for villtorsk gjennom en formell forskriftsendring.

Dette betyr at store deler av Gavlfjorden og Andfjorden blir lukket for torskeoppdrett.

Det samme gjelder indre deler av Eidsfjord, nord i Sortlandsundet og indre deler av Hadselfjorden.

Nesten hele Kvæfjorden blir også omfattet av regelen, pluss indre del av Godfjorden.

Bankene utenfor Vesterålen skal heller ikke ha oppdrett av torsk, og dette gjelder også omkring Lofoten.

– Ved å innføre forbudet i forskrift, sikrer vi en klar og rettslig bindende ramme som beskytter viktige gyteområder fra potensielle påvirkninger av torskeoppdrett, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth.

Forskriften presiserer at forbudet gjelder for alle områder som Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet definerer som gytefelt og gyteområder for vill torsk.

Etatene oppdaterer kartlagene sine kontinuerlig for å sikre så presis informasjon om gytefelt som mulig.

Forskriften legger begrensninger på etableringen av torskeoppdrett i disse gyteområdene, samtidig som at muligheten for å søke om dispensasjon opprettholdes.

Flere episoder er avdekket den senere tid der gyting er skjedd hos torsk i oppdrettsmærer.

Dette er fisk som har en del andre gener enn villtorsk, og mange er bekymret for blanding av gener ut i villtorsken.

– Regjeringen er opptatt av å legge til rette for mer forskning og næringsaktivitet knyttet til nye marine ressurser.

Disse endringene skal forenkle saksbehandlingen og bidra til at oppdrett av andre arter blir mer lønnsomt og konkurransedyktig, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth.

Regjeringen gjør flere endringer i forskriften for akvakultur av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret.

Regjeringen har besluttet å fjerne forbudet mot akvakultur med flere arter på samme lokalitet.

Det vil effektivisere og forenkle saksbehandlingsprosessen betydelig for virksomhetene, som tidligere har måttet søke om dispensasjon til drift.

– Produsenter som dyrker flere arter sammen kan utnytte synergier mellom arter, forbedre utnyttelsen av fôr og minimere miljøavtrykket.

Ved å fjerne forbudet legger vi til rette for en mer bærekraftig og effektiv utnyttelse av våre marine ressurser.

Dette vil bidra til innovasjon og utvikling i sektoren og styrke Norges posisjon som ledende innenfor bærekraftig akvakultur, sier Myrseth.

Regelendringen er også forventet å stimulere til forskning og utvikling innen lavtrofisk akvakultur.