Full seier til Sortland

Høyesterett har avvist anken fra Lofotkraft over aksjesalgene i Vesterålskraft. Dermed beholder Sortland kommune kontroll over eget kraftselskap, mens Lofotkraft blir eier i mindretall.

Ordfører i Sortland, Karl Erling Nordlund, vant saken om aksjekjøpet (fotocollage VNY).

Egentlig er det aksjeselskapet Vesterålen Energi AS som har vunnet saken, på vegne av kommunen.

Dette er Sortlands heleide datterselskap, som skal sitte på de aksjene man har kjøpt fra Bø kommune ved bruk av forkjøpsretten.

At saken nå er avvist av Høyesterett betyr at dommen fra Hålogaland lagmannsrett blir stående.

Her vant Sortland kommune frem med sitt syn, og beholder aksjene.

Dessuten må Lofotkraft AS betale alle kostnader til advokatene, som beløper seg til ca 2 millioner kroner.

Dermed er det satt endelig sluttstrek for striden om eierskapet i Vesterålskraft AS.

Ordfører i Sortland kommune, Karl-Erling Nordlund er meget fornøyd med at Høyesterett nå har satt punktum i saken.

– Det har vært en lang og tidskrevende prosess, som vi nå er glad for å kunne legge bak oss og få avsluttet, sier han.

Lofotkraft ønsket opprinnelig å overta hele selskapet, ved å kjøpe ut eierne i Vesterålen.

Man klarte å få tak i aksjene fra Øksnes kommune, da Sortland ikke gjorde krav på disse i rett tid.

Da Bø ville selge brukte Sortland forkjøpsretten, og sikret seg 188 aksjer i tillegg til de 350 man hadde.

Dette betyr at Sortland vil sitte med 538 av de tusen aksjene som er i Vesterålskraft (53,8%).

Lofotkraft vil fortsatt ha 462 aksjer, men blir altså i mindretall ved avstemninger.

Store penger i kraft. Vesterålskraft er verd opp mot en milliard (fotocollage VNY).

Noen fusjon kommer neppe på tale nå, da Sortlands politikere har satset sterkt på å beholde kontroll.

Vesterålskraft AS er et veldrevet og solid selskap, som leverer strøm til innbyggerne i Bø, Øksnes og Sortland.

Selskapet omsatte for 215 millioner i fjor og fikk et årsresultat på 28 millioner.

Utbytte til aksjonærene ble fastsatt til 7,2 millioner, hvor altså Sortland nå får vel 3,8 av disse.

Vi får ta med noen punkter fra Høyesteretts dokument som nå besegler saken:

Den 11. august 2023 møttes Høyesteretts ankeutvalg med dommerne Falkanger, Arntzen og Høgetveit Berg.

Lofotkraft AS har anket Hålogaland lagmannsretts dom 3. mars 2023 mot Vesterålen Energi AS.

Høyesteretts ankeutvalg viser til at anke til Høyesterett ikke kan fremmes uten samtykke fra ankeutvalget.

Ankeutvalget finner enstemmig at det ikke er tilstrekkelig grunn til at saken blir fremmet for Høyesterett, jf. tvisteloven § 30-4.

Anken tillates derfor ikke fremmet.

Ankemotparten har krevd 189 875 kroner inklusive merverdiavgift i sakskostnader for ankeutvalget.

Utvalget fastsetter nødvendige kostnader til 100 000 kroner inklusive merverdiavgift, jf. tvisteloven § 20-5.

Slutning:  Anken tillates ikke fremmet.

I sakskostnader for Høyesterett betaler Lofotkraft AS til Vesterålen Energi AS 100 000 – hundretusen – kroner innen to uker fra forkynnelsen av beslutningen.