Foreldre er avgjørende

Foreldre har en avgjørende rolle i å forebygge rus blant unge. Skole og kommune kommer i tillegg, og i siste runde er det eventuelt politiet som må gripe inn.

Politiinspektør Tor Håvard Bentzen skriver om rusforebygging.

Dette sier politiinspektør Tor Håvard Bentzen i dagens kronikk, der han peker på flere faktorer som spiller inn:

Politiet er en av mange aktører som jobber med å begrense negativ skjevutvikling blant barn og unge. Dette gjelder også negativ utvikling innenfor rus.

Samtidig er det slik at politiet ikke vil klare denne viktige oppgaven alene.

Den viktigste forebyggeren er foreldrene eller omsorgspersonene til ungdommene.

Å ha barn betyr ikke at man kan slippe opp omsorgsrollen i takt med at barn blir til ungdom og voksen.

Samfunnet er i stadig utvikling og vi utsettes for mange utfordringer i det daglige.

Dessverre er noen utfordringer, som rus større enn andre.

Sammen med foreldre og omsorgspersoner er det derfor viktig at lokalsamfunn og kommune tilrettelegger for aktivitet som fanger barn og unges interesse.

Det å være omsorgsperson er også mer krevende i dag enn for noen få år tilbake.

Dette skyldes teknologi via sosiale medier som gjør at ungdom over hele Vesterålen treffer hverandre raskt.

Ikke alt som foregår via mobil er bra. Foreldre og omsorgspersoner bør ha regler knyttet til mobilbruk og sågar også ha rutiner for å skaffe seg innsikt i mobilbruken.

Det hele handler om å bry seg. Trygge rammer skaper trygge barn.

Ungdommene tøyer grenser og eksperimenterer. Det er ikke noe nytt fenomen, Slik at har det vært i alle år.

Politiet vil ikke beskrive hendelsen som et stort problem, selv om konsekvensene kan være store for de som er involvert i uønskede hendelser.

For de som ruser seg, uansett om det er alkohol eller illegale rusmidler kan konsekvensene være alvorlig nok.

Fenomenet gis også stor medieoppmerksomhet, noe som kan skape inntrykk av at utfordringene større enn de er.

Politiet alene kan ikke forebygge utviklingen.

De som arrangerer arrangement kan forebygge ved hjelp av flere voksenroller tilstede, samt at det lokalt er enighet om at foreldrene kontaktes når utfordringene er der.

Foreldrene må også i større grad enn tidligere delta i arrangementene. Noen unge velger idrett tilrettelagt av kommunen.

I disse arrangementene deltar foreldre ofte på hele helgeturneringer. Slik bør det også være på lokale ungdomsarrangement.

Det handler om å ta rolleansvar for sin ungdom.

Politiet har forståelse for at lokalsamfunnene ønsker politiet tilstede, selv om politiet alene ikke har et hovedansvar.

Samtidig er det slik at politiets oppgaveportefølje er stor.

Alvorlig kriminalitet, som seksuelle overgrep, nettovergrep, ordensforstyrelser, trafikk og andre saker skal håndteres.

I tillegg kommer oppdukkende hendelser. At politiet da får samtidighendelser er naturlig og prioritering må foretas.

I dette er Politiet flinke til å besøke ungdomsarrangement i hele Vesterålen.

Det skjer at politiet ikke har kapasitet til å håndtere besøk på ungdomsklubbene, men i all hovedsak skjer det i konflikt med mer alvorlig kriminalitet.

Det er nettopp derfor at det er viktige med flere foreldre forebygger i lokalsamfunnene.

Der må foreldre engasjerer seg så lenge ditt barn eller din ungdom deltar.

Fra tid til annen erfarer Politiet at foreldre ikke kan hente barna sine når hendelser har skjedd, grunnet at de selv drukket alkohol.

I de tilfellene forventer politiet at omsorgspersoner kan hente barna selv. Det er omsorgspersonene som eier utfordringene.

Politiet ønsker å forebygge sammen med foreldre, kommune og skole, slik at ungdommen blir trygge på å ta de riktige valgene.

Politiet har avsatt egne ressurser som jobber forebyggende.

Konkret har politiet forebygger på individnivå, næringslivskontakter, familievoldskoordinatorer, forebyggende risikoarbeider som jobber med vold i nære relasjoner, mangfolds-kontakter og radikaliserings-kontakter.

Vi skulle, slik samfunnet har utviklet seg, vært langt flere individ-forebyggere lokalt.

Forebygging er en av politiets hovedprioriteringer og vi forebygger med hele politikorpset i alt vi gjør.

En kan ikke forvente at noen få ressurser skal gjøre forebygging alene på vegne av hele samfunnet, foreldre, kommune og hele politietaten.

Tjenesten legges opp til å være på steder ungdommen er når vi kan. Så er det slik at politiet ser på om intern organisering kan løfte forebyggende mer frem.

Politikontakten driver aktiv forebygging i samtlige vesterålskommuner og anmoder gjennom politirådene om lokale tiltak.

Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT) er veldig bra.

Noen få kommuner i Vesterålen har ansatt SLT koordinatorer. Politiet ser at dette har svært god effekt.

I fremtiden må daglig samhandling med SLT videreutvikles. Politiet har et sterkt ønske om mer samhandling med kommunene.

Når det gjelder håndtering av illegale rusmidler så skal politiet fortsatt ha fokus på dette.

Riksadvokatens sine presiserende retningslinjer til politiet gir føringer om at narkotikabruk skal håndteres av helse i kommunene.

Politiet har derfor et mindre fokus på brukerne. Det er et kommunalt anliggende.

Samtidig er det forbudt å bruke, selge, oppbevarer og omsette illegale rusmidler.

Politiet har, siste år prioritert å fokusere på den organiserte kriminelle virksomheten og derfor gjort flere større beslag siste år.

Det fjerner større mengde narkotika fra brukerne. Men vi skal også fokusere på omsetning lokalt.

Dette viktige arbeidet må også gjøres i kommuner og av foreldre eller omsorgspersoner.

Forskning viser at ungdom i alderen 16-30 år oppgir å ikke bruke narkotika, først og fremt fordi de ikke vil bli syke, dernest at de ikke vil skuffe foreldrene.

Politiet oppgis å være tredje årsak til ikke å bruke narkotika.

Men skjer det omsetning av narkotika er politiet avhengige av informasjon fra de som vet og det oppfordrer vi til.

Det er sammen vi må drive forebygging i tverrsektorielt perspektiv.