Fokus på skogen

Nordland fylkeskommune er en betydelig skogeier. Fylkesrådet tar derfor initiativ til en egen forvaltningsplan av denne ressursen under fylkestinget på Sortland denne uka.

Kim Andre Haugan Schei, med fylkesrådene Linda H. Haukland og Elin D. Eide (foto NFK/Trond-Erlend Willassen).

Fylkesrådet legger fram Melding om kystskogbruket 2022 under fylkestinget på Sortland onsdag.

Det er i forbindelse med denne meldingen at fylkesrådet ønsker en forvaltningsplan av egne skogressurser.

– Skogressursene i Nordland er betydelige og stadig økende, men det er mulig å ta ut langt mer samtidig som et er et mål å utnytte mer av virket i fylket.

Eiendomsstruktur, infrastruktur og topografi gjør dette til utfordrende oppgaver.

Fylkesrådet er opptatt av mest mulig lokal forvaltning av naturen i Nordland, og at større deler av skogressursene i Nordland kommer lokalsamfunnene til gode, sier fylkesråd for plan og næring Linda Helen Haukland.

– For å realisere potensialet er det naturlig å begynne med våre egne skogarealer og en forvaltningsplan som legger føringer for hvordan vi skal utnytte denne ressursen, sier fylkesråd for utdanning og kompetanse, Elin Dahlseng Eide.

– Skogvern er viktig for bevaring av biologisk mangfold.

Skogvernet må imidlertid veies opp mot et aktivt skogbruk som bygger opp ressurser for framtidig uttak av virke.

Dette er viktig for at lokal treindustri sikres best mulig tilgang på lokale ressurser, fortsetter hun.

-Siden fylkeskommunen selv eier en del skogarealer knyttet til skoler og eiendommer er det ikke mer en rett og rimelig at vi selv lager en forvaltningsplan.

Det vil være en helt naturlig oppfølging av vårt engasjement i skognæringa.

Vi har kompetanse i egen organisasjon til å få laget en slik forvaltningsplan, blant annet på Skogsenteret på Marka, sier fylkestingsrepresentant for Senterpartiet Kim André Haugan Schei.

Fylkeskommunene fra Agder til Finnmark har samarbeidet om felles mål og strategier for å utvikle potensialet i skog- og trenæringa.

Sammenlignet med forrige melding legger «Melding om kystskogbruket 2022» økt vekt på skogbrukets potensiale i forbindelse med klima og bærekraft.

Samtidig peker meldinga på de mange mulighetene som skogsvirke gir for grønn verdiskaping i fylkene fra Agder til Finnmark.

Disse fylkene står nå for nær 50 % av skogarealet, tømmervolumet og den årlige tilveksten i Norge.