Flere hundre millioner

Forsvarsministeren lover flere hundre millioner kroner til investeringer på Andøya i årene fremover. I første runde er det snakk om 167 millioner fra regjeringa, til base for alliert mottak.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (arkivfoto: Forsvaret/Torbjørn Kjosvold).

Under en pressekonferanse onsdag på Andenes kunne to ministre love mye penger til videre utvikling på Andøya.

Det var fiskeriminister Bjørnar Skjæran (AP) og forsvarsminister Bjørn Arild Gram (SP) som deltok her.

I morgen legger regjeringa frem revidert nasjonalbudsjett og her er det satt av 167 millioner kroner til Andøya.

– Regjeringa er opptatt av å se etter nye og framtidsrettede løsninger som utnytter de fortrinnene Andøya har, sier Gram.

Gram sier regjeringen vil investere flere hundre millioner kroner i år og kommende år.

Det skal også legges til rette for utvikling både for romvirksomhet og annen næring.

Forsvaret skal fortsatt ha betydelig aktivitet på Andøya, men man kan frigi betydelige områder til kommunen.

Disse arealene kan brukes til annen næringsutvikling.

Forsvaret har i dag hånd om 12.000 mål på Andøya og det er snakk om å frigi omkring 500 mål.

Forsvaret vil altså fortsette noe av sin aktivitet, selv om Orion-basen er blitt borte.

Hvor mange fast ansatte det blir snakk om har man ikke tallfestet.

Gram sier forsvaret vil sikre luftmilitær beredskap, vertslandsstøtte og vedlikehold.

Dessuten ammunisjonshåndtering og andre støttefunksjoner.

– Det er viktig å legge til rette for andre lands militære aktiviteter på Andøya, sier Gram.

Her skal man ha en forsterkningsbase i en Nato-ramme.

Dette vil i sin tur også legge til rette for Nato-investeringer på Andøya på flere hundre millioner.

– Med dagens tydelige avklaring fra Regjeringen blir Andøya helt sentralt mottakspunkt for mottak av allierte styrker i nordområdene, sier fylkesrådsleder Elin Dahlseng Eide.

Med en ny og langt mer alvorlig sikkerhetspolitisk situasjon med Russlands invasjon av Ukraina, er det viktig å styrke vår nasjonale evne til å ta imot allierte styrker fra NATO.

– Andøya Space og Andøya Spaceport er svært viktig for Norge som romfartsnasjon.

Det er ikke tvil om at utviklingen rundt Andøya Spaceport har blitt enda viktigere med det endrede sikkerhetspolitiske bildet, sier Eide.

Konkret i uttalelsen nå sier regjeringa at man foreslår å bruke om lag 167 millioner kroner på Andøya.

Dette for å styrke evnen til alliert mottak og for å støtte sivile aktører med relasjon til Forsvaret, som Andøya Space.

Siden dette er infrastruktur primært for alliert forsterkning, ser man på mulighetene for NATO-finansiering.

Dette er for ytterligere vedlikehold og utvikling av infrastruktur på Andøya.