Færre nye landsmenn

Også Vesterålen merker nå et lavere antall flyktninger og asylsøkere som trenger nytt bosted. I år vil det bli langt færre som bosettes i Vesterålen enn det kommunene har vedtatt.

Strømmen av flyktninger og asylsøkere til Norge har bremset opp og dermed er det mindre behov for bosetting ute i kommunene. Det merkes også godt i Vesterålen (foto: illustrasjonsbilde).

Kommunene i Vesterålen har bygget opp betydelig kapasitet til å ta imot flyktninger og asylsøkere som skal bosettes. Hver kommune har flere ansatte som direkte jobber med disse oppgavene og det er trolig omkring 50 stillinger i Vesterålen på dette feltet. Når antallet bosettinger nå går kraftig ned, kan dette få konsekvenser også for behovet av ansatte på dette feltet. Færre bosettinger gjør også at det blir mindre etterspørsel for boliger. Folketallet i Vesterålen har dessuten holdt seg stabilt de senere år, nettopp på  grunn av innvandring.

Det er IMDI (integrerings- og mangfoldsdirektoratet) som avgjør hvor mange som skal søkes bosatt i de enkelte kommunene, i samråd med KS (kommunesektorens organisasjon). Kommunene kan selv sette et maksimalt antall, og IMDI tildeler da personer i forhold til dette.

Sortland kommune har tidligere vedtatt å bosette 60 flyktninger i 2017, og anmodet om 10 enslige mindreårige. Det nedjusterte behovet for bosetting gjør at IMDI nå sier at det er nok at Sortland tar imot 50 personer i år, hvorav 9 enslige mindreårige. Sortland vil likevel være den kommunen i Vesterålen som bosetter flest flyktninger i år, ettersom tallet går ned også i nabokommunene. Av de 9 mindreårige, vil det trolig bli 5 under 15 år slik at Bufetat kommer inn i bildet.

Størst utslag finner man i Andøy, der det var vedtatt å ta imot 50 flyktninger for bosetting i år. Først kom det beskjed fra IMDI om reduksjon til 32, og nå er det kommet beskjed om at behovet bare er 20 plasser. Dette får ordfører Jonni Solsvik til å reagere. -Vi har ansatt folk og bygd opp det kommunale tjenestetilbudet og lagt til rette for best mulig integrering. Så befinner vi oss plutselig i en situasjon der vi må nedskalere kompetanse vi har skaffet oss på et felt vi begynner å lykkes, sa han forleden i en kommentar til Bladet Vesterålen.

Øksnes kommune har tidligere vedtatt å ta imot minst 15, og vært helt oppe i 20 slik man hadde i 2015. Nå sier IMDI at det er nok for Øksnes om man bosetter 10 personer i år. Øksnes kommune har 3 flyktningkonsulenter i 100 % stilling som er lokalisert til enheten Flyktningtjenesten og voksenopplæringa. To av disse stillingene er prosjektstillinger som er ment å bli faste. I tillegg til dette kommer bruk av lærere. Øksnes er godt rustet til å ta imot flyktninger og det kom 8 rett før jul. Totalt er det bosatt 60 flyktninger i Øksnes de senere år, og disse har hentet 27 andre på familiegjenforening.

Hadsel har tidligere vedtatt et fireårig bosettingsprogram, for perioden 2016-2019, der kommunen har mål om bosetting av 150 flyktninger. I fjor bosatte Hadsel 41 flyktninger, hvorav 12 enslige mindreårige i bofellesskap. For 2017 er målet 35, pluss eventuelle familiegjenforente, hvorav 4 enslige mindreårige. Trolig vil også Hadsel få beskjed fra IMDI om lavere behov for bosetting enn de 35 man har satt opp selv.

Mandag kommer toppledelsen i IMDI til Hadsel på visitt. Delegasjonen består av direktør Libe Rieber-Mohn, regiondirektør Dulo Dizadarevic og seniorrådgiver Tonje Skåte Pettersen. IMDI skal se hvordan Hadsel jobber med integrering og kvalifisering av bosatte flyktninger. Fra kommunen stiller blant annet ordfører, rådmann, sektorledere, NAV-leder og flere fra flyktningtjenesten. Her vil trolig et av temaene bli antall bosettinger i år og videre fremover.

Norske kommuner har de siste årene gjort en formidabel innsats med bosetting og kvalifisering av flyktninger, og oppgavene er store også i 2017. Imidlertid er det færre enslige mindreårige asylsøkere som ankommer landet, og færre av de som er kommet innvilges oppholdstillatelse som danner grunnlag for bosetting. Dette er hovedårsaken til at behovet for bosetting av enslige mindreårige i kommunene nå er redusert. Basert på oppdaterte prognoser for bosettingsbehov fra UDI, er måltallet for bosetting av flyktninger i 2017 justert til 12 000. Kun 700 av disse er enslige mindreårige flyktninger under 18 år. Om lag 40% av de enslige mindreårige er under 15 år.