En milliard i bompenger

En privatbil vil måtte betale 195 kroner for å kjøre fra Sortland til Evenes i fremtiden, hver veg gjennom de nye bomstasjonene. Dette skal da dekke inn minst en milliard kroner.

Nye tunneler til og fra Fiskfjorden er sentrale i den nye «Hålogalandsvegen» og prislappen for å passer alle bommene mellom Sortland og Evenes blir trolig 195 kroner (fotomontasje).

Bedre veg mellom Evenes og Lofoten/Vesterålen vil koste 8,7 milliarder, og bilistene skal selv dekke 1 milliard kroner via bompenger. Dette kan man lese i dagens fremlagte «Nasjonal transportplan 2018-2029». Det er foreløpig fordelt nær 20 milliarder kroner til prosjekt i Nordland.

Tallene som ble lagt frem i dag viser at det ikke kommer noen vegpenger til Vesterålen. Det eneste prosjektet som er satt opp her, er utbedring av havna på Andenes. 470 millioner vil fiskerihavna helt nordst i Vesterålen få, mens det skal brukes 50 millioner til å mudre Risøyrenna.

«Hålogalandsvegen» er et prosjekt som har vært mye diskutert og omtalt. Nå er dette konkretisert med 8,7 milliarder kroner, der 1 milliard skal tas inn gjennom bompenger. Ifølge beregninger som Statens Vegvesen selv har gjort, venter man at kostnadene for en vanlig privatbil blir 170 kroner hver veg mellom Langvassbukt og Evenes. Det vil da settes opp 2-3 bomstasjoner med plassering før og etter Fiskfjorden, pluss en ved Evenes. Over 20 år vil bomstasjonene ta inn minst en milliard.

Prosjektet på E10 forutsettes gjennomført som OPS-prosjekt (offentlig-privat samarbeid), med oppstart i første seksårsperiode. Prosjektet ligger i Nordland og Troms, og er en del av forbindelsen mellom Lofoten, Vesterålen og E6. Prosjektet vil føre til at E10 fra Tjeldsund bru til Gullesfjordbotn blir kortet inn med om lag 30 km.

Strekningen fra Sortlandbrua og til Langvassbukta er ikke med i dette prosjektet som nå er inne i Nasjonal Transportplan. Statens Vegvesen har imidlertid beregnet også denne delen og her venter man at det skal bli bomstasjon der passeringen vil koste 25 kroner hver veg, før passering av tunnelen i Kjerringnesdalen. På de tre «armene» inn mot Harstad, Sortland og «Snubba» øst for Evenes, regner Vegvesenet med å kunne hente inn 870 millioner i bompenger over 20 år.

Prosjektet på Rv 85 er geografisk avgrenset i øst ved Sigerfjordtunnelen og i vest ved Sortland bru, inklusiv ny gang- og sykkelbane på brua. Strekningen omfatter bygging av 12 km oppgradering av veg i eksisterende trasé inkludert noen små bruer inntil 50 m og ca. 1 km gang- og sykkelbane på Sortland bru. Ingen tunneler (oppgradering av Sigerfjord tunnel inngår ikke i prosjektet). Delstrekningen er kostnadsberegnet til 750 mill. kroner og har et bompengepotensial på om lag 170 mill. kroner.

De årlige bompengeinntektene er på rundt 16 mill. kroner for denne strekningen. Forutsetningen som er lagt til grunn er ÅDT (årlig døgntrafikk) rundt 1 700, og takst på 25,- og 50,- for lette og tunge kjøretøy. Bompengeandelen blir da på om lag 25 % av beregnet kostnad, og resterende del på 580 mill. kroner må eventuelt finansieres med statlige midler.

Hvis prosjektet på strekningen fra Sigerfjord tunnel til Sortland kun ivaretar gang- og sykkelveger med nødvendige tiltak på veger og bruer, er det kostnadsberegnet til 280 mill. kroner. Bompengepotensialet utgjør det samme her som tidligere nevnt, men bompengeandelen er da på rundt 60 % av beregnet kostnad. Resterende del på 110 mill. kroner må eventuelt finansieres med statlige midler.