Blå hub gir muligheter

Tanken om «Blå HUB» er ment som en maritim klynge i Vesterålen, med store muligheter. Det skriver Tove Mette Bjørkmo i sin kronikk om temaet, og et innspill i debatten om havn i Sortland.

Kan fremtiden bli slik i Sortlands indre havn (foto: innsendt)?

Et av elementene i strategien til Sortland Havn er konseptet Blå Hub.

Kronikk av Tove Mette Bjørkmo

I det ytre kan det nok oppfattes som fem geografiske områder, og kun det.

Men Blå Hub er mye mer enn det – Blå Hub er en helhetlig tanke om hva Vesterålen og Sortland må satse på for å utvikle seg til et maritimt knutepunkt.

Svært gunstig plassert sånn ca. midt mellom Tromsø og Bodø. Ikke hemmet av verken Tjeldsundet eller Ofotfjorden.

Blå Hub er et konsept som ikke bare representerer økonomisk vekst, men også en bærekraftig fremtid.

Med et sterkt fokus på det grønne skiftet ønsker vi å transformere Sortland til et bærekraftig maritimt knutepunkt.

Blå Hub skal være et bidrag for vår felles utvikling, samtidig som vi tar vare på miljøet og ressursene rundt oss.

Det fremgår også av Samfunnsdelen, selve «Grunnloven» i planverket til Sortland kommune.

Blå Hub handler ikke bare om et nytt havneavsnitt og nye næringsområder, det handler om å utvikle et samfunn, en by og en region.

Kort fortalt handler det om fem områder med en indre sammenheng; Kystvakten, havna i sentrum, indre havn, ressurser på avveie (RPA) og ei ny havn med tilhørende næringsarealer utenfor bykjernen.

Kystvakten
Sortland kommune er stolt vertskommune for Kystvaktens hovedbase, og alle anerkjenner betydningen av et sterkt og nært samarbeid.

Kystvakten spiller en avgjørende rolle i det maritime forsvaret av Norge, og utfører viktige fredsoperative oppdrag.

Sortland Havn er en viktig støttespiller for Sortland kommunes vertsrolle i Blå Hub-konseptet.

Gjennom et tett samarbeid med Kystvakten bidrar vi både med nødvendige infrastrukturer, lagerlokaler og kaiplass ved behov.

Og på lengre sikt hvordan vi i samarbeid med våre eiere kan understøtte en videre utvikling for å sikre Kystvaktens tilstedeværelse i Sortland.

Havna i sentrum
Havneavnittet i sentrum har en viktig rolle også i fremtiden.

Men ikke som et effektiv, moderne og bærekraftig senter for logistikk og havneaktivitet.

Sortland er en by i utvikling, og i Blå Hub legger vi opp til at store deler av arealene i stedet brukes til annen byutvikling.

Eksempler kan være attraktive og moderne kontorlokaler, kultur- og fritidsaktiviteter, cafeer, restauranter osv.

Kaia i sentrum skal fremdeles brukes av både Kystruten, opplevelsesfartøy og annen aktivitet.

Men bærekraftig havneutvikling som understøtter annen næringsutvikling må ut og inn på arealer som er tilpasset fremtiden.

Det er et slikt mulig fremtidsbilde som illustrerer denne kronikken.

Indre havn
Sortland Havn har allerede gått til anskaffelse av et servicebryggeanlegg, og svært få er uenig i at tiltaket var et løft for Sortland.

Det har gjort at det allerede sammen med tilgang til hotellet og skjermingen for Kvitbrygga med badstua er blitt svært populært.

Anlegget er moderne og fremtidsrettet, og retter seg i all hovedsak inn mot mindre kommersielle fartøy.

Men dette er bare første steg.

Vi vet alle hvor vi bor, og det er kun ei ordentlig skjermet indre havn som kan gjøre oss virkelig attraktiv.

Og la oss ikke glemme at ei skjerming gir oss et mulighetsrom for utviklingen av byen vår også.

Et attraktiv område som binder oss nærere havet og sundet, hvor vi utnytter til muligheter det som tidligere har vært utfordringer.

Og området må være stort.

Det skal gi grunneiere fortsatt utviklingsmuligheter, det skal romme både kommersielle fartøy og lystfartøy, det skal gi muligheter for Sortland i grensesnittet handel, service og opplevelser.

Og det skal ikke minst være med å gi oss en klar og definert profil som en attraktiv og fremoverlent by.

Så dette er en reise ikke bare politikerne, men alle vi som bor her skal få si sin mening om.

Ressurser på avveie (RPA)
Sortland Havn ser på Vesterålen som et ideelt område for mulighetene som ligger innen optimal ressursutnyttelse.

Med vår rike natur, sterke tradisjoner innen fiskeri, havbruk og landbruk, samt tilknyttede næringer, har vi en unik mulighet til å lede an i den grønne omstillingen.

Vi vil samarbeide tett med lokale bedrifter, forskningsinstitusjoner og innovasjonsmiljøer for å fremme nyvinninger innen avfallshåndtering og ressursutnyttelse.

Gjennom samarbeidet ønsker vi å utvikle og implementere løsninger som både reduserer miljøpåvirkningen og skaper økt verdiskaping og sysselsetting i regionen.

Blå Hub-konseptet inkluderer derfor et eget område for utvikling og bruk av nye teknologier og metoder.

To valg – Kringelen det beste
Formannskapet pekte allerede i 2018 på Ånstad som nytt havneavsnitt, og vedtok en planprosess.

Og området ligger allerede inne i overordnet plan for ny havn. Men i oppdraget lå også ei bestilling om å vurdere andre områder.

Og utredning på utredning har vist av vi har bare to gode alternativer som tilfredsstiller føringene vi fikk; Kringelen og Ånstad.

Av disse peker nok Kringelen seg ut som det beste.

Det har vært gode samtaler med reindriftsnæringa, men konsultasjonsplikten kommunen har gjenstår.

Den gjelder for alle prosjekter som berører reindriftsnæringa, så Sortland kommune må finne sin form.

Vi velger derfor med bakgrunn i bestillingen fra Formannskapet, å utrede begge. Ikke bygge begge!

Så vil prosessen vise om det er forhold som gjør et område uaktuelt.

Men uansett område, det er viktig å være ærlige om konsekvensene. Utvikling koster! Og det er disse kostnadene et planprogram avklarer.

Ny havn – et knutepunkt
Sortland trenger ny havn med tilhørende næringsområder.

Men det er ikke snakke om containerhavn.

Det er snakk om havn; et knutepunkt for varer og energi!

Kanskje gresk for mange, men vi snakker om last både med sideport, rullende gods, prosjektlast og våt- og tørrbulk.

For det er her koblingen til næring, nye attraktive arbeidsplasser, forskning, energieffektivisering mm. ligger. Råvarer inn, videreforedling på området, ferdige varer ut.

Men vi kan bruke containere som eksempel. Alle som beveger seg i nærheten av havna har sett den stadig voksende mengden containere.

Kundene har oppdaget fordelene med sjøtransport som en effektiv og bærekraftig transportform.

I fjor sendte vi nesten 3 000 containere, i år er det 6 000, og prognosene for neste år peker mot 12 000 containere.

Ingen havnekonkurranse
Ei ny havn i Sortland «konkurrerer» ikke med andre havner i Vesterålen. Vi er i alle fall ikke der.

Ei ny havn komplementerer og styrker både maritim infrastruktur, attraktivitet for regionen, og ikke minst bærekraftig utvikling.

Selvfølgelig er det fornuftig å samarbeide i Vesterålen. Også innenfor havn.

Men et slikt samarbeid må være tuftet på en felles tanke om bærekraft, utvikling og de beste valgene for kundene.

For en ting er sikkert. Ingen ønsker å se tusenvis av containere gjennom Vesterålsgata. Verken nord eller sør!

Blå Hub handler ikke bare om et nytt regionalt havneavsnitt og nye næringsområder.

Det handler om å gi et bidrag til å utvikle et samfunn, en by og en region!