Ber kommunen ta regninga

Ny havn på Kringelen er eneste alternativ nå for Sortland kommune, men her møter man reindriften som mener å ha beiterett på området. Nå ber man kommunen dekke advokat-regninger.

Reindriften er rettslig klarlagt for hele Hinnøya (foto: VNY).

Reineier Arild Pettersen Inga har sendt brev til Sortland kommune angående planen for ny havn på Skjåneset på Kringelen.

Han ber om en «konsultasjon» (rådslaging) mellom reindriften, saksbehandlerne og ordfører.

Og allerede nå varsler reineieren at han vil ha med seg advokat i disse møtene, og ber kommunen dekke regningen.

– Det vil derfor være avgjørende for reinbeitedistriktet at det kompenseres fra kommunens side, for det merarbeidet og kostnadene som påfaller de involverte fra reinbeitedistriktet.

Herunder at vi får dekket kostnadene til vår advokat, sier reineier Arild Inga.

Dette vil sikre en raskere fremdrift i saken.

– For «Iinnasuolo reinbeitedistrikt» vil det på dette stadiet være viktig at vi får engasjert reinbeitedistriktets advokat, Knut Helge Hurum, inn i saken.

Dette for å sikre våre rettigheter på en forsvarlig måte, påpeker Inga.

Advokat Knut Helge Hurum er ingen hvem som helst i denne sammenheng.

Han spilte en sentral rolle i «Fosen-saken» for Nord-Fosen sitje, der avtalen sikrer reineierne omkring 225 millioner kroner.

Her skal kraftselskapet betale 7 millioner i årlig kompensasjon, pluss en avgift fra kraftproduksjonen på ca 2 millioner årlig i 25 år.

I tillegg skal staten finne og betale for nytt beiteland, tilsvarende det området som vindparken dekker.

Advokat Knut Helge Hurum var også den som sikret seier for reindriften i rettssaken som grunneierne på Strand anla.

Det samme gjaldt tilsvarende sak i Austre Vågan, der også grunneierne tapte for reindriften med advokat Hurum.

Havne-saken i Sortland er kun helt i innledende fase ennå.

Det er imidlertid avklart at kommunen og havnestyret ser på Kringelen som det eneste alternativet for en fremtidig ny havn.

Grunneier Arne Lothar Kringelen har sagt seg villig til å selge sjøtomta som er aktuell.

Springende punkt er imidlertid interessene til reindriften i området.

Øket trafikk og støy i området vil påvirke reindriften, i tillegg til tap av beiteareal.

Om det skal bli ny havn på Skjåneset ved Kringelen kan prosjektet bli en kostbar affære for kommunen og Sortland Havn KF.

En konsultasjon mellom kommunen og reindriften skal klarlegge utgangspunktet for videre forhandlinger.

Man ber Sortland kommune fortelle nærmere om sine planer, men også avklare rettsgrunnlag og reindriftas krav til prosess.

Har du informasjon eller kommentarer til denne saken, så kan du sende epost til red@vny.no.