Beholder minibase

Forsvaret vil legge ned og flytte det meste fra Andenes, men ønsker å beholde en minibase uten bemanning. Man åpner også for å selge eller leie ut store areal omkring dagens flystasjon.

Den nye forsvarssjefen, Eirik Kristoffersen (i midten), brukte første dag på jobben til besøk på Andøya flystasjon hos 133 luftving (foto: Forsvaret).

Forsvaret la i går frem et nytt dokument der man anbefaler at Forsvaret beholder en minibase på Andøya også i årene fremover. De åpner samtidig for at det kan skje i kombinasjon med sivil aktivitet.

Men uansett vil Forsvaret beholde kontroll over et stort areal ved flyplassen, for å «understøtte mottak av allierte styrker». Det betyr i klartekst at man vil ha mulighet for at NATO kan bruke Andøya, når den norske flybasen er flyttet til Evenes.

– Det som har vært vår intensjon hele tiden har vært at vi skulle beholde noe av den infrastrukturen som er der oppe til alliert mottak. Det vi da har sett på er å få til en løsning som både tjener det sivile næringslivet, slik at Andøy-samfunnet kan utvikle seg, samtidig som vi får dekket det behovet vi har for alliert mottak, sier viseadmiral Elisabeth Natvig til NRK.

Hun understreker at infrastrukturen Forsvaret vil beholde ikke er noe som skal være i daglig drift. Ifølge Stortingets vedtaket skal området avhendes fullstendig i 2025. Det skjer altså likevel ikke, dersom Forsvaret nå får det som de vil.

– Det er et lite område vi skal beholde, i forhold til det store området som vi båndlegger i dag. Og resten ønsker vi sammen med resten av Andøy-samfunnet å frigi, som de da enten kan leie fordi det er noen beredskapsklausuler på dette, eller frigi det totalt, sier Natvig.

Ordfører Knut Nordmo i Andøy sier til NRK at det nærmest blir umulig for private å bruke deler av det området som Forsvaret fortsatt skal ha klausuler på.

Tormod Heier er oberstløytnant i Hæren og professor ved Forsvarets høgskole. Han forklarer til NRK at en slik klausul betyr at det er greit å leie ut til sivile firma, men da må leietakeren forplikte seg til ikke å endre på infrastruktur slik at det blir vanskelig for Forsvaret raskt å ta det i bruk.

Dokumentet fra Forsvaret konkluderer likecvel med at fremtidig bruk av Andøya flystasjon vil gi mulighet for sivil næringsutvikling i områder som enten avhendes helt, eller kan leies ut til sivile aktører.

Slik vil fremtidig plan være, der Forsvaret kun har minibase på det blå feltet, men fortsatt eier det gule området. Grønt areal selges (ill. Forsvaret/Vny).

Luftforsvarets operasjoner med P-3 Orion fra Andøya er planlagt videreført ut 2023. Luftforsvaret vil i denne perioden ha behov for å beholde Andøya som en militær flystasjon med de kapasiteter som er tilstede i dag.

Det er imidlertid allerede åpnet for noe utleie av infrastruktur på flystasjonen til sivile aktører. Slike forespørsler vurderes i hvert enkelt tilfelle opp mot en vurdering av Forsvarets krav til sikkerhet.

Forsvaret er positive til løsninger som gir sivil tilgang til områder i sør-vest, samt adkomst til C5 flyoppstillingsplattform. Dette betinger imidlertid at perimetergjerde rundt flystasjonen og
flyoperative flater flyttes slik at Forsvarets og Avinors krav til perimetersikring opprettholdes.

Forsvaret planlegger å flytte virksomhet som fremdeles skal bli på Andøya innenfor et mindre område i nordøst. Forsvaret vil opprette nytt perimetergjerde rundt dette området for å opprettholde Forsvarets krav til sikkerhet, skriver de på sine nettsider tirsdag ettermiddag.