Bare positiv til Holmen-havna

Sortlands nye industriområde vil være ved Holmen havn. Her vil det komme en meget stor utfylling med steinmasser fra Kringelen.

Holmenhavna

Første del av utbyggingen på Holmen er snart ferdig, der Holmøy Maritime as har bygget kai og fryselager. Hele området mot Kvalsaukan bru blir nå industriområde (her merket med gult), og Holmøy får dermed trolig mange bedriftsnaboer.

Sortland havn i byen er helt utbygget og har ikke plass til flere nye store prosjekt. Det trenges derfor et nytt område som kan kombinere nærhet til en stor kai og samtidig ha plass til store industribygg. Det vil man få på Holmen og prosjektet blir klart positivt behandlet i den nye arealplanen.

Holmøy Maritime as har allerede sikret seg avtaler med grunneierne i området for å kjøpe den delen av deres eiendommer som ligger på vestsiden av fylkesvegen. Nå legges Arealplanen ut til ettersyn, og her er det foreslått at utbyggingen på Holmen fortsettes slik det nå er skissert til et fullskala industriområde.

Dette betyr også at det vil hentes svært store steinmasser fra Kringelen masseuttak. Opp mot 250.000 kubikmeter stein vil trenges til den nye fyllingen. Holmøy ønkser å hente dette på Kringelen, og det stiller planleggerne i kommunen seg positive til. Alternativet er å hente steinmassene i Karihaugen eller andre massetak, og det betyr mye lengre transport og økte kostnader.

Hvem andre som vil etablere seg i Holmen industrifelt er ennå ikke avklart, men her vil det allerede være plass til både en og to naboer av Holmøy. Etter de planlagte fyllingene kan man få mange industribygg her, som på sikt vil gi både arbeidsplasser og aktivitet for lokalsamfunnet. Utgangspunktet er fiskeri-industri, men det er ikke langt noen begrensninger i planen så langt.

En konsekvens av industriutbygging på Finneset og Finnbogen (Holmen) er at det ikke blir satt av plass til nye boliger på andre siden av fylkesvegen. Dette gjøres både for å ha nok ledig areal til videre industriutbygging, og fordi det ikke er gunstig å ha industri og boliger for nært innpå hverandre.

Holmøy Maritime as ønsket seg også en ny trase for fylkesvegen til Kvalsaukan bru, rett over Kringelmyrene fra Sortlandsbrua. Det forslaget synes ikke planleggerne noe om, og har ikke tatt dette inn i de nye planene. Her kolliderer også interessene med reindriften, som de senere år har brukt Kringelmyrene deler av året.

Kommuneplanens arealdel skal behandles av formannskapet på torsdag, men det er ikke ventet noen endringer da. Her vil man trolig bare vedta å legge forslaget ut til offentlig ettersyn, slik at alle kan komme med sine meninger om forslaget. Til høsten blir det så konkret behandling, og om noen – mot formodning – ikke liker Holmen-havna, kan dette prosjektet bli noe endret.