Åpner for funkis

Strand boligfelt i Sortland har nesten bare hus med saltak, men nå åpner kommunen også for «funkis-stilen», slik at det også kan bygges med flate tak.  Det kan også glede naboene.

Nybygget er tegnet av Anna Einarsen Arkitektkontor AS i Bø, og bildemontasjen viser huset fra fronten og baksiden. Innfelt eierne, Kine og Ronny A. Norum, som gleder seg til det nye huset står ferdig (fotomontasje VNY).

Strand boligfelt på Sortland består av 3 deler, som er bygget ut i ulike tidsperioder, helt tilbake til før 1980. Som i Vesterålen ellers har den tradisjonelle byggestilen vært saltak på alle hus, altså et tak som er i vinkel med knekk på midten. Mange reguleringsplaner fastsatte at dette var eneste tillatte stil, og alle husene på Strand ble tidligere reist med slik takform. Etterhvert har man imidlertid begynt å se litt friere på byggestil, slik at andre varianter bare sjelden blir avvist.

Saken som nå skal vurderes av Sortlands politikere gjelder en dispensasjon for «Strand I», altså det eldste feltet. En enebolig ble totalskadet av brann oktober i fjor, og rivetillatelse er gitt for både boligen og garasjen. Eierne skal derfor bygge ny enebolig med garasje, pluss utleieleilighet, og de ønsker å føre opp et hus med mer moderne uttrykk.

-Byggeskikken fra 70- og 80-tallet var saltak. For moderne bygg er trenden at takutformingen varierer i større grad, og flate tak benyttes oftere. Flatt tak kan også gi bedre utsyn for enkelte naboer, og skyggevirkningen blir mindre, påpeker Ronny A. Norum i sin søknad til Sortland kommune. Det er han og samboer Kine Norum som nå vil bygge i det som mange omtaler som «funkis-stil».

Både saksbehandler Kato Lund og rådmann Randi Gregersen i Sortland kommune mener at det ikke er noen grunn for å nekte flatt tak. Plan- og bygningsloven åpner for at det kan gis dispensasjon, dersom det er ikke strider mot særlige hensyn ellers. Videre er det et vilkår at fordelene ved å gi dispensasjon, skal være vesentlig større enn ulempene, etter en samlet vurdering.

Saken skal behandles av formannskapet på torsdag. -Bygningsmyndigheten kan ikke se at det er noe som tilsier at man ikke skal tillate oppføring av en bolig etter nyere byggeskikk, med et moderne uttrykk, skriver rådmannen i sin saksutredning. Ingen av naboene har klaget og dermed vil trolig saken gå glatt igjennom også hos politikerne.

Denne dispensasjonen betyr imidlertid også  «presedens», slik at andre nybygg på Strand også vil kunne få flatt tak. I det nyeste feltet, Strand III, er det allerede slike bygg, uten at dette har vakt noen negative kommentarer. Det kan derfor kanskje komme enda flere nybygg med flatt tak i fremtiden.

Tomten som nå skal bebygges vil bli flatet ut, slik at det nye huset vil ligge noe lavere i terrenget enn det gamle. Samlet sett mener bygningsmyndigheten at både praktiske og estetiske hensyn er ivaretatt, og at kriterier fastsatt i reguleringsplanen for å kunne tillate en annen takform, dermed er oppfylt.

Boligen til Kine og Ronny A. Norum ble altså totalskadet i fjor høst av en innvendig brann som gav totalskade på huset. Huset har etter dette stått urørt, mens man har ventet på forsikring, arkitekt og ulike tillatelser. Om formannskapet nå gir grønt lys, vil man kunne starte riving og tomtearbeid om kort tid.

-Dette har gått litt mer i langdrag enn vi hadde håpet, men det er mange hensyn å ta. Vi fikk leie et annet hus etter brannen, så vi har egentlig ikke hatt noe akutt hastverk med å starte byggingen. Nå er vi ferdig med planleggingen og kan dermed gå i gang med selve nybyggingen, forteller Ronny A. Norum til Vesterålnytt. -Det skal bli fint å komme tilbake og inn i et nytt hus, som blir litt mer tilpasset de ønsker vi og familien har, sier han.

Ronny Andreassen Norum er selv med i Sortland brannvesen og var på brannstasjonen da alarmen gikk den 18. oktober i fjor. Det var en sjokkartet opplevelse å få vite at det var hans eget hus som alarmen gjaldt, men heldigvis skjedde dette på dagtid slik at ingen var hjemme.

Mens kollegene rykket ut og tok seg av slukkingen, måtte huseier selv bivåne dramaet fra avstand. Senere ble det vanlig etterforskning for å finne brannårsaken, slik det blir etter alle branner. Deretter er det mange forhold som skal avklares, før man kan gå i gang med gjenoppbygging. Ingen personer ble skadet i hendelsen, men det ble altså så store materielle skader at boligen ikke kunne renoveres. Derfor blir det nå et nybygg, i en litt annen stil enn det huset som tidligere stod på tomta.