1,8 million i bøter

Graving i demningen til Storvannet har medført at Sortland kommune må betale 1,8 million i bøter til NVE. Først bot for treg saksbehandling og nå sist overtredelsesgebyr på 1,5 million.

Graving i demningen til Storvannet var ikke klarert med NVE og har medført saftig bot for kommunen (arkivfoto).

NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) vedtok i dag at Sortland kommune får et «overtredelsesgebyr» på 1,5 million kroner. Årsaken er «brudd på lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) og forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften)».

Dette kommer på toppen av døgnbøtene (tvangsmulkt) som kommunen fikk fra og med 1. desember 2019 til og med 16. februar 2020. Med 4.000 kr pr dag ble dette den nette sum av 312.000 kroner. Årsak var treg saksbehandling lokalt.

Bøtene må betales til NVE og statskassen, ettersom man er meget kritisk til hvordan saken er håndtert av kommunen. NVE peker ikke på noen spesielle personer som er ansvarlige i saken, men mener kommunen er å laste.

Den var på formiddagen 17. juni 2017 at Sortland kommune leide inn en lokal maskinfører til å gjøre gravearbeid ved inntaket til vannverket og dammen til Storvannet. Gravingen ble mer omfattende enn først beregnet.

Da en av NVEs ansatte, Terje Grindhaug, passerte så han tilfeldigvis at det pågikk graving i demningen. Han tok en nærmere titt og slo straks alarm.

NVE påpeker i sitt seneste vedtak at sommeren 2017 iverksatte Sortland kommune i arbeider som førte til en truende situasjon for mennesker, bebyggelse og infrastruktur nedstrøms dam Storvatn. Arbeidene førte til at omkring 50 husstander ble evakuert.

NVE vurderer at sikkerheten ved den avgravde dammen var så lav at det var stor fare for mennesker, boligbebyggelse og annen viktig infrastruktur nedstrøms dammen. Arbeidene skulle vært stanset da det ble klart at man måtte gjøre inngrep i damkonstruksjonen.

NVE mener det var en grovt uaktsom handling å fortsette arbeidene ved å grave seg gjennom dammen på den måten det ble utført.

I denne saken mener NVE det ikke er utvist en aktsomhet som må forventes når konsekvensene av svikt vil være stor fare for menneskeliv, bebyggelse og infrastruktur.

Det faktum at Sortland kommune, uten å involvere kvalifiserte og godkjente fagpersoner og uten godkjente planer, fjernet mesteparten av damtverrsnittet på fyllingsdammen må sies å være en grovt uaktsom overtredelse.

NVEs observasjoner på stedet tilsier at dammen var labil og kunne ha gått til brudd. Evakueringen av om lag 50 husstander vitner om at konsekvensene kunne blitt store dersom dammen hadde gått til brudd.

Døgnmulktene kom tidligere på grunn av treg saksbehandling i Sortland kommune. NVE gav en midlertidig tillatelse til å bruke eksisterende dam frem til høsten 2018. Tanken bak dette var at kommunen skulle iverksette planlegging av reparasjon av dammen i løpet av vinteren, og at en i sesongen 2018 skulle foreta de nødvendige arbeider.

Dette arbeidet ble ikke ferdigstilt. Sortland kommune fikk da ett års utsettelse i brev av 30.10.2018, men da med varsel om tvangsmulkt, om ikke dammen ble ferdigstilt innen 01.12.2019.

Kommunen klarte heller ikke denne fristen, og da slo NVE til ned døgnmulkt. I dette vedtaket fremgår det at NVE ser meget alvorlig på sikkerheten for dammen og at kommunen ikke har prioritert saken.

Dagmulkten begynte å løpe fra 1. desember 2019 og skulle egentlig stå til dammen var ferdig. Etter anke fra kommunen justerte NVE sitt vedtak noe, slik at man godtok å stanse døgnmulkten når alle planer var vedtatt og vannstanden betydelig nedtappet.

Dette klarte kommunen midt i februar i år og NVE stanset døgnmulktene fra 17. februar. Dette var 78 dager etter første bøtedag og med 4.000 kr pr døgn betyr det et gebyr på til sammen 312.000 kroner.

Kommunen må dermed betale NVE og statskassen 1.812.000 kroner innen 1. juli 2020, eller så starter NVE med rettslig innkreving – med påfølgende renter og purregebyr – via Statens innkrevingssentral.