Vil ha dekket utgifter

Nordland fylkesting ber om at staten kompenserer alle ekstra kostnader for vertskommunene for asylmottamottak.

– Det er en tydelig tendens som viser at kommunene ikke får nok tilskudd for å få dekket de økte kostnadene det innebærer å være vertskommune for asylmottak, sier fylkestingsrepresentant Kassandra Petsa fra Fremskrittspartiet.

Uttalelsen ble vedtatt av fylkestinget mot stemmene fra Arbeiderpartiet, Rødt, Miljøpartiet De Grønne og Venstre.

Under er uttalelsen i sin helhet:

Uttalelse fra Fremskrittspartiet, Høyre, Industri- og Næringspartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet:

Full finansiering av statlig påførte utgifter til kommunene!

Grunnet stor flyktningestrøm har UDI den siste tiden inngått svært mange avtaler med tilbydere av mottak.

Slike avtaler gjøres mellom UDI og den enkelte tilbyder, og flere kommuner føler at de ikke har fått et ord med i spillet når det gjelder opprettelsen av disse.

Det er følgelig problematisk, når beboere på asylmottak har krav på kommunale tjenester som barnehage, skole og helsetjenester på lik linje med alle andre innbyggere.

I mange kommuner er det allerede sprengt kapasitet på disse tjenestene.

Mange kommuner har allerede vanskeligheter med å tilby gode og trygge tjenester til innbyggerne, og dersom man skal tilføre flere personer vil dette belaste tjenestene ytterlige.

Dette kan medføre at barn ikke får den oppfølgingen de har behov for i skolen, at ventetidene ved fastlegekontorene øker, og at eldreomsorgen blir dårligere – og opprettelse av asylmottak på så kort varsel, er en betydelig utfordring for mange kommuner.

ROBEK-kommuner har også fått store mottak, og har måttet utvide tjenestetilbudet sitt.

Tallmateriale viser at kostnadene for dette varierer, da det kommer an på hvilke grupper som bor på mottakene i de enkelte kommunene.

Likevel er det en tydelig tendens som viser at kommunen ikke får nok tilskudd for å være vertskommune, til å få dekket opp for de økte kostnadene.

Nordland fylkesting ber om at asylmottak som planlegges må få korrekt politisk behandling da det får store konsekvenser for kommunen.

UDI bør gå i dialog med kommunen før man tildeler kontrakter, det er lokale variasjoner som kan ha betydning for om kommunen klarer å gi tjenester til så store grupper.

Nordland fylkesting ber om at staten kompenserer alle ekstra kostnadene for vertskommunene for mottak.