Kraftig brems i nybygg

Økte renter og høyere priser fører til 30% svikt i investering til nye boliger. Ledigheten i bygg og anlegg vil trolig øke betydelig i tiden fremover, spår SSB i ny rapport.

Boligbyggingen bremser opp ifølge SSB (arkivfoto).

Bråstopp i boligbygging bidrar til en større nedgang for bygge- og anleggsnæringen til neste år og dermed til videre nedkjøling av norsk økonomi.

Veksten på fastlandet har vært lavere enn normalt i 2023.

Samtidig har det vært et relativt høyt press i arbeidsmarkedet, men også dette har avtatt noe fra i fjor.

Statistisk sentralbyrå (SSB) venter at veksten i BNP Fastlands-Norge i år og neste år blir litt under anslått trendvekst på rundt 1,6 prosent.

– Vi venter at boliginvesteringene faller mer enn 30 prosent samlet i år og neste år.

Dette bidrar til en videre nedkjøling av norsk økonomi i tiden som kommer, sier Thomas von Brasch, forskningsleder i SSB.

Boliginvesteringene har falt nesten 20 prosent gjennom årets tre første kvartaler.

Et så stort og raskt fall er ikke tidligere registrert i nasjonalregnskapet, som går tilbake til 1978.

Boliginvesteringene utgjør om lag 20 prosent av alle investeringene på fastlandet.

– Generell usikkerhet rundt den økonomiske situasjonen, lavere omsetning av bruktboliger, høyere renter og økte byggekostnader er alle drivere for nedgangen i boligbyggingen, sier Thomas von Brasch.

På under to år er styringsrenta satt opp fra 0 til 4,25 prosent.

Norges Bank setter renta i hovedsak for å stabilisere inflasjonen rundt 2 prosent, samt for å sikre finansiell stabilitet.

Sentralbanken tar også hensyn til at en høyere rente påvirker aktiviteten i norsk økonomi.

– Bråstopp i boligbyggingen og svake vekstutsikter, kombinert med fallende renter og inflasjon hos våre handelspartnere, gjør at rentetoppen mest sannsynlig er nådd.

Vi venter at styringsrenta blir liggende på dagens nivå til midten av 2024, før den gradvis reduseres, sier Thomas von Brasch.

I 2025 vil pengemarkedsrenta ha kommet ned til 3,5 prosent, fra dagens nivå på 4,7 prosent.

Arbeidsledigheten, målt ved arbeidskraftsundersøkelsen, var 3,2 prosent i fjor. Presset i arbeidsmarkedet har avtatt og ledigheten har ligget på rundt 3,6 prosent hittil i år.

– Vi forventer økt arbeidsledighet framover. Bråstoppen i boligbyggingen gjør at flere blir arbeidsledige innen bygg og anlegg.

I tillegg ventes økningen i arbeidsledigheten å ta seg opp når flere ukrainere melder seg på i arbeidsmarkedet, sier Thomas von Brasch.

Ifølge SSBs prognoser vil arbeidsledigheten stige til drøye 4 prosent i 2025.