Strammer inn for asyl

Norske kommuner har gjort en formidabel jobb med å bosette og integrere fordrevne fra Ukraina.

Norge skal fortsette å stille opp og ta sin del av ansvaret, men nivået på ankomstene må være bærekraftig over tid.

Regjeringen iverksetter derfor tiltak for å håndtere situasjonen med fortsatt høye ankomster av ukrainere.

De siste ukene har rundt 60 prosent av alle ukrainere som kommer til et nordisk land, kommet til Norge.

Når så mange kommer til Norge i løpet av kort tid, setter dette kapasiteten i alle ledd under press.

Asylsøkere må også regne med å måtte bo lenger i mottak i tiden fremover.

Det kan på sikt bli nødvendig med alternativ innkvartering i mottak, i boløsninger med lavere standard enn det som er vanlig i dag.

– Regjeringen iverksetter nå noen tiltak som vi i sum håper vil utjevne ankomstnivået med våre naboland.

Tiltakene har blant annet til formål å bidra til et mer bærekraftig nivå på ankomstene, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Regjeringen vil kutte ordningen med etterbetaling av barnetrygd for flyktninger som har fått midlertidig kollektiv beskyttelse.

Det strammes inn på anledningen til å reise frem og tilbake mellom Ukraina og Norge for personer med midlertidig kollektiv beskyttelse i Norge.

Det vil ikke lenger tilbys innkvartering eller transport til fordrevne ukrainere som har reist til andre deler av landet.

Personer med behov for innkvartering i asylmottak må henvende seg til politiet og UDI ved Nasjonalt ankomstsenter i Råde kommune.

Det vil ikke lenger bli tilrettelagt for innkvartering i hoteller og liknende for personer som velger å reise til et annet sted enn Nasjonalt ankomstsenter.

I tillegg strammes det inn på bruken av hoteller og liknende som asylmottak.

Regjeringen vil også informere aktivt om at det er krav om botid i Norge for flyktninger for å kunne få tilgang til en rekke ytelser gjennom folketrygden.

– Vi skal fortsatt ha kontroll på innvandringen og integreringen i Norge.

De som kommer hit skal ha et trygt og verdig opphold, men dagens ankomsttall er ikke bærekraftige over tid. Nå tar vi grep.

Vi kan ikke utelukke flere endringer dersom de høye ankomstene vedvarer, sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (AP).