Register for småbåter

Regjeringen setter i gang et arbeid for å utrede innretning og effekter av et obligatorisk småbåtregister.

– Vi ser at flere organisasjoner ønsker et obligatorisk småbåtregister.

Det kan være gode grunner til å innføre det av hensyn til sjøsikkerhet og kriminalitetsbekjempelse.

Forlatte fritidsbåter kan også være et miljøproblem.

Samtidig må vi vurdere om det er hensiktsmessig å utvide den obligatoriske registreringsplikten, eller om eksisterende obligatoriske og frivillige registre er nok, sier fiskeri og havminister Bjørnar Skjæran.

Det finnes anslagsvis en million fritidsbåter i Norge. Etter dagens regelverk skal båter med største lengde 15 meter eller mer registreres i Sjøfartsdirektoratets skipsregister.

Redningsselskapet har også et frivillig småbåtregister.

-Det er på høy tid å ta tak i det store forurensningsproblemet gamle småbåter utgjør.

Et obligatorisk småbåtregister vil gjøre at båter kan spores tilbake til sine eiere, og dermed bidra til å redusere omfanget av forlatte og dumpede småbåter.

Dette vil derfor være et godt tiltak for å redusere forsøpling og forurensning, og er i tråd med forurenser betaler-prinsippet, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

-Vi skal vurdere effektene og den eventuelle innretningen av et slikt obligatorisk register og deretter konkludere, sier Skjæran.

Arbeidet starter nå og vil være et samarbeid mellom Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet.