Penger i olje og gass

Operatørene på norsk sokkel anslår nå investeringene i næringene rørtransport og utvinning av olje og gass til å bli 213 milliarder kroner i 2023.

Dette er 7,8 prosent mer enn anslaget gitt i forrige kvartal, fremgår det av ny statistikk fra SSB.

Investeringene i 2024 anslås nå til å bli 207 milliarder kroner, som er hele 13,7 prosent mer enn anslått i forrige måling i mai.

Oppjusteringene for både 2023 og 2024 drives i stor grad av høyere anslag innenfor kategoriene felt i drift og feltutbygging.

Det har hovedsakelig sammenheng med at investeringer som i tidligere målinger er blitt planlagt utført senere nå er blitt fremskyndet til i år og 2024.

Dette gjelder både bygging av infrastruktur til nye felt og produksjonsboring.

Det meldes at periodiseringen av investeringene mellom de ulike årene fortsatt er usikker og at det kan komme forskyvninger i senere målinger.

En annen årsak til anslagsøkningen er at en svekket norsk krone forsterker den allerede høye veksten i investeringsprisene, dette bidrar til å øke investeringene målt i løpende priser.

Investeringsanslaget for 2023 indikerer en vekst i løpende verdi på 23 prosent sammenliknet med tilsvarende anslag for 2022, gitt for et år siden, viser statistikken over investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning.

Den sterke veksten som indikeres har sin bakgrunn i at det i desember i fjor startet opp svært mange nye feltutbygginger.

Disse hadde nesten ikke utførte kostnader i fjor, men vil ha betydelige investeringer i år.

Investeringene i næringene rørtransport og utvinning av olje og gass blir i det oppdaterte anslaget for 2024 oppgitt til om lag 207 milliarder kroner.

Dette er 13,7 prosent mer enn i anslaget for 2024 gitt i forrige måling.

Anslaget er videre hele 53 prosent høyere enn tilsvarende anslag for 2023, gitt i 3. kvartal i fjor.